Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Akty prawne

Akty prawne Nr 4/2001

Uchwa?y Senatu


Uchwa?a Nr 100
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 26 pa?dziernika 2001 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z dzia?alno?ci uczelni w roku akademickim 2000/2001

Na podstawie art. 48 ust. l pkt 9 ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65, póz. 385) stanowi si? co nast?puje:
§1
Senat zatwierdza sprawozdanie z dzia?alno?ci uczelni w roku akademickim 2000/2001. Tekst sprawozdania stanowi za??cznik do niniejszej uchwa?y.

§2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. J. Górecki
 


Uchwa?a Nr 101
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 26 pa?dziernika 2001 roku

w sprawie: zaopiniowania wniosku o przyznanie tytu?u honorowego profesora Uniwersytetu prof. Ericowi Daviesowi.

Na podstawie §10 Statutu Uniwersytetu, w zwi?zku z Uchwa?? Nr 9 Senatu Uniwersytetu z 24 wrze?nia 1999 r., stanowi si?, co nast?puje
§1
Senat Akademicki akceptuje wniosek o przyznanie tytu?u honorowego profesora Uniwersytetu   Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie prof. Ericowi DAYIESOWI.
§ 2
Wniosek  dziekana  Wydzia?u   Biologii w tej sprawie stanowi za??cznik do uchwa?y.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.


Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. J. Górecki
 

Uchwa?a Nr 102
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 26 pa?dziernika 2001 roku

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej jednostek naukowo-dydaktycznych

Na podstawie §22 Statutu Uniwersytetu stanowi si?, co nast?puje:
§1
Senat wyra?a zgod? na dokonanie nast?puj?cych zmian organizacyjnych:
1)   na Wydziale Biologii
•     przekszta?cenie Zak?adu Biochemii w Katedr? Biochemii;
2) na  Wydziale  Kszta?towania  ?rodowiska i Rolnictwa
• zmiana nazwy Zak?adu Agroturystyki i  Kszta?towania Terenów Zieleni na Zak?ad Architektury Krajobrazu i Agroturystyki;
3) na Wydziale Pedagogiki  i  Wychowania Artystycznego
• powo?anie Katedry Pedagogiki Ogólnej w miejsce istniej?cych dot?d Zak?adów: Pedagogiki Ogólnej i Metodologii,  Teorii  Wychowania i Ekofilozofii;
4) na Wydziale Teologii
• przekszta?cenie Zak?adu Prawa Kanonicznego w Katedr? Prawa Kanonicznego.
• przekszta?cenie Zak?adu Teologii Biblijnej w Katedr? Teologii Biblijnej;

5)   na Wydziale Humanistycznym
• utworzenie Zak?adu Stosunków Mi?dzynarodowych w strukturze organizacyjnej Instytutu Historii i Stosunków Mi?dzynarodowych,
• umiejscowienie Zak?adu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej w Instytucie Historii i Stosunków Mi?dzynarodowych.
§2
Senat wyra?a zgod? na funkcjonowanie Wydzia?u Nauk Technicznych z nast?puj?c? struktur?:
• Instytut Budownictwa i In?ynierii Sanitarnej
• Katedra Edukacji Technicznej, Informatycznej i Fizyki Metali Katedra   Edukacji   Technologii   Chemicznych
• Katedra Eksploatacji Pojazdów i Maszyn
• Katedra In?ynierii Rolniczej Katedra Maszyn Roboczych i Procesów Separacji
• Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn
• Katedra Technologii Materia?ów i Maszyn
• Katedra   In?ynierii   Procesów  Rolniczych Katedra Elektrotechniki i Energetyki
§3
Zmiany, o których mowa w § l wchodz? w ?ycie od l listopada 2001 r. a zmiany, o których mówi §2 - od l stycznia 2002 r.
§4
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. J. Górecki
 

Uchwa?a Nr 103
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 30 listopada 2001 roku

w sprawie: wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2001 rok

§1
Na podstawie art. 48 ust. l pkt 10 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65, póz. 285 z pó?n. zm.) w trybie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 29 wrze?nia 1994 r. o rachunkowo?ci (Dz. U. Nr 121 póz. 591 z pó?n. zm.) Senat Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza firm? „EXPERT-FrN" Zak?ad Us?ug Ksi?gowych i Doradztwa spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? z siedzib? w Olsztynie ul. Lubelska 3 (podmiot uprawniony do badania sprawozda? finansowych) do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie za rok 2001 r.
§2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. J. Górecki
 

Uchwa?a Nr 104
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 30 listopada 2001 roku

w sprawie: powo?ania nowego kierunku studiów i specjalno?ci oraz zmian w niektórych dotychczasowych kierunkach i specjalno?ciach kszta?cenia w Uniwersytecie.

W oparciu o art. 48 ust. l pkt. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65, póz. 385) oraz §10 ust. l pkt. 11 Statutu UWM, na wniosek Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat postanawia, co nast?puje:
§1
W Uniwersytecie powo?uje si? nowy kierunek studiów pn.:
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPO?ECZNA na Wydziale Humanistycznym, kszta?c?cy na poziomie studiów zawodowych-licencjackich; czas trwania nauki wynosi 6 semestrów.
§2
Na kierunku BUDOWNICTWO, zmienia si? wymiar kszta?cenia na zaocznych magisterskich studiach uzupe?niaj?cych z 4 na 3 semestralny.
§3
Na kierunku INSTRUMENT ALISTYKA, rozszerza si? ofert? edukacyjn? o zakres nauczania gry na altówce.

§ 4
Na kierunku PEDAGOGIKA:
1. powo?uje  si?  now? specjalno??  pn.: „pedagogika   pogranicza   kulturowego" w statusie dziennych i zaocznych jednolitych studiów magisterskich z 10-semestralnym okresem kszta?cenia;
2. zmienia     si?     nazw?     specjalno?ci: „wczesna edukacja", realizowanej na dziennych   i zaocznych   jednolitych studiach magisterskich oraz dziennych studiach zawodowych ? magisterskich uzupe?niaj?cych na nazw?: „wczesna edukacja zintegrowana".

§ 5
Na kierunku PRAWO powo?uje si? now? specjalno?? pn.: „prawo europejskie" w statusie dziennych i zaocznych jednolitych studiów magisterskich z 10-semestralnym okresem kszta?cenia;

§6
Realizacja zaj?? na kierunkach i specjalno?ciach rozpoczyna si? z dniem l pa?dziernika 2002 r.

§7
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. J. Górecki
 

Uchwa?a Nr 105
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 30 listopada 2001 roku

w sprawie: zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów dziennych i wieczorowych w Uniwersytecie w 2002 r.
kandydatów, posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury" oraz kandydatów przyst?puj?cych do egzaminu dojrza?o?ci w systemie „nowej matury".
W oparciu o art. 141 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. nr 65, póz. 385), na wniosek rad wydzia?ów oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat postanawia, co nast?puje:
§1
1. Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na studia dzienne: jednolite magisterskie oraz zawodowe, w ramach li mitu przyj?? ustalonego przez Senat Uczelni.
2. Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na studia wieczorowe (odp?atne): jednolite magisterskie oraz zawodowe, w ramach   limitu   przyj??   ustalonego przez Senat Uczelni.
3. Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na dzienne i wieczorowe studia magisterskie uzupe?niaj?ce w ramach limitu przyj?? ustalonego przez Senat Uczelni.

§2
I. Zasady rekrutacji na studia; jednolite magisterskie oraz zawodowe:
1. Nabór kandydatów sk?adaj?cych egzamin dojrza?o?ci w systemach: „starej i nowej matury" na studia dzienne nast?puje na podstawie wyników post?powania kwalifikacyjnego, które:
a) na kierunkach: Administracja, Biologia, Biotechnologia, Dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna, Geodezja i kartografia, Gospodarka przestrzenna, Informatyka, Prawo, Socjologia, Stosunki mi?dzynarodowe, Weterynaria, Zarz?dzanie i marketing - obejmuje egzaminy wst?pne - pisemne;
b) na kierunkach: Filologia: (specjalno?? filologia germa?ska, specjalno?? filologia angielska), Filologia polska, Matematyka, obejmuje egzaminy wst?pne pisemne i ustne;
c) na kierunkach: Budownictwo, In?ynieria chemiczna i procesowa, In?ynieria ?rodowiska, Mechanika i budowa maszyn, Ochrona ?rodowiska (na Wydz. Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa), Ochrona ?rodowiska (na Wydz. Ochrony ?rodowiska i Rybactwa), Ogrodnictwo, Pedagogika, Piel?gniarstwo, Rolnictwo, Rybactwo, Technika rolnicza i le?na, Technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka, Towaroznawstwo (na Wydz. Nauki o ?ywno?ci), Towaroznawstwo (na Wydz. Bioin?ynierii Zwierz?t), Wychowanie techniczne, Zarz?dzanie i in?ynieria produkcji, Zootechnika obejmuje konkurs (ranking) ?wiadectw dojrza?o?ci dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury" i konkurs (ranking) ?wiadectw uko?czenia szko?y ?redniej dla kandydatów przyst?puj?cych do egzaminu dojrza?o?ci w systemie „nowej matury";
d) na kierunkach: Architektura krajobrazu, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - przebiega dwucz??ciowo, a jego elementami s?: w przypadku kierunku Architektura krajobrazu - egzamin wst?pny (praktyczny, tj. ocena predyspozycji plastycznych - rysunek) oraz konkurs (ranking) ?wiadectw dojrza?o?ci dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury" i konkurs (ranking) ?wiadectw uko?czenia szko?y ?redniej dla kandydatów przyst?puj?cych do egzaminu dojrza?o?ci w systemie „nowej matury" - tylko dla kandydatów, którzy uzyskali co najmniej ocen? dostateczn? z egzaminu praktycznego; w przypadku kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - egzamin wst?pny praktyczny oraz rozmowa kwalifikacyjna z historii sztuki dla kandydatów, którzy uzyskali co najmniej ocen? dostateczn? z egzaminu praktycznego;
e) na kierunkach: Historia, Filologia (sp. filologia wschodnios?owia?ska, filologia rosyjska z j?zykiem niemieckim, filologia rosyjska z j?zykiem angielskim, filologia ukrai?ska, filologia ukrai?sko-polska), Filozofia, Politologia, Teologia - - obejmuje rozmow? kwalifikacyjn?;
f) na kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - obejmuje egzaminy praktyczne; ocena niedostateczna ze sprawdzianu gry na instrumencie, eliminuje kandydata z dalszego post?powania kwalifikacyjnego.
2. Nabór kandydatów sk?adaj?cych egzamin    dojrza?o?ci    w    systemach: „starej i nowej matury" na studia wieczorowe nast?puje na podstawie wyników   post?powania kwalifikacyjnego, które:
a) na    kierunkach:    biotechnologia, pedagogika (sp. pedagogika spo?eczna, realizowana na poziomie jednolitych studiów magisterskich oraz sp. Edukacja administracyjno-mened?erska, realizowana   na   poziomie   zawodowych studiów licencjackich), prawo, technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka - obejmuje konkurs (ranking) ?wiadectw dojrza?o?ci  dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo-dojrza?o?ci uzyskane   w systemie „starej matury" i konkurs (ranking) ?wiadectw uko?czenia szko?y ?redniej dla kandydatów przyst?puj?cych do egzaminu dojrza?o?ci w systemie „nowej matury";
b) na kierunku: informatyka - obejmuje egzamin wst?pny - pisemny.

3. Kryteria kwalifikacji na poszczególne kierunki   studiów   dziennych   okre?la za??cznik l do niniejszej Uchwa?y.
4. Kryteria kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów wieczorowych okre?la za??cznik 2 do niniejszej Uchwa?y.
5. Przepis ust. l i 2 nie dotyczy kandydatów, o których mowa w §3.
§3
Laureaci i finali?ci olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego s? przyjmowani na I rok studiów dziennych i wieczorowych przez wydzia?owe komisje rekrutacyjne, zgodnie z Uchwa?? Nr 20 Senatu Uniwersytetu z 3 grudnia 1999 r. (zm. Uchwa?? Nr 38 Senatu Uniwersytetu z dnia l grudnia 2000 r.).

§4
1. Post?powanie kwalifikacyjne przeprowadzaj? wydzia?owe (kierunkowe) komisje rekrutacyjne   powo?ywane na wniosek dziekana i zaopiniowane przez rad? wydzia?u.
2. Senat powo?uje Uczelnian? Komisj? Rekrutacyjn?.
3. Do zada? komisji wydzia?owych (kierunkowych) nale?y w szczególno?ci:
a) przyjmowanie i kompletowanie dokumentów kandydatów,
b) dopuszczanie kandydatów do post?powania kwalifikacyjnego,
c) przeprowadzanie kwalifikacji w ramach konkursu ?wiadectw dojrza?o?ci, konkursu ?wiadectw uko?czenia szko?y ?redniej;
d) organizacja i przeprowadzanie wszystkich form egzaminu wst?pnego,
e) przyjmowanie na I rok studiów w ramach okre?lonego limitu naboru,
f) zawiadamianie kandydatów o wynikach post?powania kwalifikacyjnego i przyj?ciu lub nie przyj?ciu na studia,
g) przyjmowanie odwo?a? kandydatów nie przyj?tych na studia i przekazanie ich przewodnicz?cemu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
4. Do zada? Komisji Uczelnianej nale?y:
a) koordynacja i nadzór nad prac? komisji wydzia?owych (kierunkowych),
b) organizacja   opracowania   testów na egzamin pisemny,
c) rozpatrywanie i przedk?adanie rektorowi wniosków w sprawie odwo?a? kandydatów od decyzji komisji wydzia?owych (kierunkowych).
§ 5
Od kandydatów na I rok studiów dziennych i wieczorowych wymagane s? nast?puj?ce dokumenty:
a) podanie i ?yciorys (na formularzu),
b) ?wiadectwo dojrza?o?ci w oryginale lub odpis ?wiadectwa dojrza?o?ci wydany przez szko?? - kandydaci sk?adaj?cy egzamin dojrza?o?ci w systemie „starej matury",
c) ?wiadectwo uko?czenia szko?y ?redniej w oryginale kandydaci przyst?puj?cy do egzaminu dojrza?o?ci w systemie „nowej matury",
d) za?wiadczenie o przyst?pieniu do egzaminu dojrza?o?ci w systemie „nowej matury" wydane przez szko?? kandydaci sk?adaj?cy egzamin dojrza?o?ci w systemie „nowej matury",
e) orzeczenie lekarskie stwierdzaj?ce brak przeciwwskaza? do studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowi?zuj?cymi uregulowaniami prawnymi,
f) cztery fotografie o wymiarach 37 x 52 mm, bez nakrycia g?owy, na jasnym tle,
g) dowód wniesienia op?aty rekrutacyjnej,
h) kserokopia dowodu osobistego -strony 2,3 i 6; dla kandydatów legitymuj?cych si? dowodem osobistym wydanym po 1.01.2001 roku - kserokopia strony l i 2.

Kandydaci ubiegaj?cy si? o przyj?cie na magisterskie studia uzupe?niaj?ce do pliku dokumentów zobowi?zani s? do??czy?:
1. dokument potwierdzaj?cy ostateczny wynik studiów zawodowych (bez wyrównania do pe?nej oceny) wg wzoru okre?lonego przez UWM,
2. odpis   dyplomu   uko?czonych studiów zawodowych.
2. W przypadku przed?o?enia orzeczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwskaza? zdrowotnych do podj?cia studiów na   obranym   kierunku, Wydzia?owa (Kierunkowa)  Komisja  Rekrutacyjna
ma prawo odmówi? kandydatowi do puszczenia do post?powania kwalifikacyjnego   na   obrany   kierunek studiów.
3. Dokumenty wymienione w ust. l kandydaci  sk?adaj? w dziekanatach wydzia?ów - w terminie: do 12 czerwca 2002 r. - studia dzienne, do   12  lipca  2002  r.  -  studia wieczorowe.
§ 6
Tryb ubiegania si? o przyj?cie na studia w ramach rekrutacji jednotorowej oraz dwucz??ciowej:
1. Rekrutacj? jednotorow? na studia dzienne wyznacza post?powanie kwalifikacyjne obejmuj?ce:
a) na kierunkach: Budownictwo, In?ynieria chemiczna i procesowa, In?ynieria ?rodowiska, Mechanika i budowa maszyn, Ochrona ?rodowiska (na Wydz. Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa), Ochrona ?rodowiska (na Wydz. Ochrony ?rodowiska i Rybactwa), Ogrodnictwo, Pedagogika, Piel?gniarstwo, Rolnictwo, Rybactwo, Technika rolnicza i le?na, Technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka, Towaroznawstwo (na Wydz. Nauki o ?ywno?ci), Towaroznawstwo (na Wydz. Bioin?ynierii Zwierz?t), Wychowanie techniczne, Zarz?dzanie i in?ynieria produkcji, Zootechnika - konkurs (ranking) ?wiadectw dojrza?o?ci dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury" i konkurs (ranking) ?wiadectw uko?czenia szko?y ?redniej dla kandydatów przyst?puj?cych do egzaminu dojrza?o?ci w systemie „nowej matury";
b) na kierunkach: Administracja, Biologia, Biotechnologia, Dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna, Geodezja i kartografia, Gospodarka przestrzenna, Informatyka, Socjologia, Prawo, Stosunki mi?dzynarodowe, Weterynaria, Zarz?dzanie i marketing - egzaminy wst?pne - pisemne;
c) na kierunkach: Historia, Filozofia, Filologia (sp. filologia wschodnios?owia?ska, filologia rosyjska z j?zykiem niemieckim, filologia rosyjska z j?zykiem angielskim, filologia ukrai?ska, filologia ukrai?sko-polska), Politologia, Teologia - rozmow? kwalifikacyjn?.

2. W ramach rekrutacji dwucz??ciowej na studia dzienne, post?powanie kwalifikacyjne wyznacza:
a) na kierunku: Architektura krajobrazu - egzamin praktyczny oraz konkurs (ranking) ?wiadectw dojrza?o?ci dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci, uzyskane w systemie „starej matury" i konkurs (ranking) ?wiadectw uko?czenia szko?y ?redniej dla kandydatów przyst?puj?cych do egzaminu dojrza?o?ci w systemie „nowej matury", który stanowi drug? cz??? post?powania kwalifikacyjnego;
b) na kierunkach: Matematyka, Filologia polska egzamin pisemny i ustny;
c) na kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - egzaminy praktyczne;
d) na kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - egzamin praktyczny i rozmow? kwalifikacyjn?.
e) na kierunku: Filologia (specjalno?ci: filologia germa?ska, filologia angielska) - egzamin pisemny oraz egzamin ustny. Do egzaminu ustnego przyst?puj? wy??cznie kandydaci, którzy z egzaminu pisemnego uzyskaj? co najmniej 51 punktów.
3. Rekrutacj? jednotorow? na studia wieczorowe wyznacza post?powanie kwalifikacyjne obejmuj?ce:
a) na kierunkach: biotechnologia, pedagogika (specjalno??: pedagogika spo?eczna, realizowana na poziomie jednolitych studiów magisterskich oraz specjalno??: edukacja administracyjno-mened?erska, realizowana na poziomie zawodowych studiów licencjackich), prawo, technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka obejmuje konkurs (ranking) ?wiadectw dojrza?o?ci dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury" i konkurs (ranking) ?wiadectw uko?czenia szko?y ?redniej dla kandydatów przyst?puj?cych do egzaminu dojrza?o?ci w systemie „nowej matury";
b) na kierunku: informatyka - obejmuje egzamin wst?pny - pisemny.
4. Og?oszenie w dziekanatach rankingu kandydatów wg ?redniej ocen z przed
miotów kwalifikacyjnych na ?wiadectwie dojrza?o?ci dla kandydatów sk?adaj?cych  egzamin  dojrza?o?ci  w  systemie  „starej  matury" oraz ?redniej ocen z przedmiotów kwalifikacyjnych
na   ?wiadectwie   uko?czenia   szko?y ?redniej dla kandydatów przyst?puj?cych do egzaminu dojrza?o?ci w systemie „nowej matury", z podaniem ogólnej listy kandydatów kwalifikowanych
do przyj?cia na studia w ramach tego kryterium (oprócz kierunku wymienionego w ust. 2 a) nast?pi: dnia 24 czerwca 2002 r. - studia dzienne; dnia 22 lipca 2002 r. - studia wieczorowe.
5. ?wiadectwa maturalne uzyskane za granic? uznaje si? za równowa?ne ?wiadectwom   dojrza?o?ci   szkó?   ?rednich w Polsce, je?eli zawieraj? klauzul? stwierdzaj?c? prawo ubiegania si? o przyj?cie na studia wy?sze w kraju miejsca wydania ?wiadectwa. Kandydaci legitymuj?cy   si?   ?wiadectwem maturalnym uzyskanym za granic? zobowi?zani s? do??czy? do kompletu dokumentów, o których mowa w §5 ust. l za?wiadczenie Kuratora O?wiaty (w?a?ciwego dla miejsca zamieszkania kandydata) o równowa?no?ci ?wiadectwa   maturalnego   uzyskanego   za granic? ze ?wiadectwem  dojrza?o?ci szkó? ?rednich w Polsce.
6. Punktacji  przedmiotowej   (ze  ?wiadectw wymienionych w ust.5) w skali innej ni? 1-6 lub 2-5, nie przelicza si?. Oznacza to, ?e kandydat nie mo?e by? kwalifikowany w konkursie ?wiadectw dojrza?o?ci, lecz:
a) w ramach rekrutacji jednotorowej (ranking ?wiadectw dojrza?o?ci) musi przyst?pi? do egzaminu wst?pnego-ustnego z dwóch przedmiotów:
- na kierunkach: Ochrona ?rodowiska (na Wydz. Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa), Ochrona ?rodowiska (na Wydz. Ochrony ?rodowiska i Rybactwa), Ogrodnictwo, Rolnictwo, Rybactwo, Towaroznawstwo (na Wydz. Bioin?ynierii Zwierz?t), Zootechnika -biologia i chemia lub matematyka;
- na kierunku: Piel?gniarstwo: biologia i chemia;
- na kierunku: In?ynieria chemiczna i procesowa, Technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka, Towaroznawstwo (na Wydz. Nauki o ?ywno?ci) - matematyka i chemia;
- na kierunku Pedagogika (studia dzienne i wieczorowe): j?zyk polski i historia;
- na kierunkach: Budownictwo, In?ynieria ?rodowiska, Mechanika i budowa maszyn, Technika rolnicza i le?na, Wychowanie techniczne - matematyka i fizyka;
- na kierunku: Zarz?dzanie i in?ynieria produkcji - biologia i matematyka;
- na kierunku: Biotechnologia (studia wieczorowe): biologia i chemia;
- na kierunku: Technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka (studia wieczorowe): chemia i matematyka;
- na kierunku: Prawo (studia wieczorowe): historia i wiedza o spo?ecze?stwie;
b) w ramach rekrutacji dwucz??ciowej musi przyst?pi? do egzaminu wst?pnego - ustnego z dwóch przedmiotów:
- na kierunku: Architektura krajobrazu - biologia i matematyka.
§ 7
Zasady   post?powania   kwalifikacyjnego studia dzienne i wieczorowe:
A. Konkurs ?wiadectw dojrza?o?ci i ?wiadectw uko?czenia szko?y ?redniej:
1. Przy konkursie (rankingu) ?wiadectw dojrza?o?ci (dla kandydatów sk?adaj?cych egzamin dojrza?o?ci w systemie „starej matury") i konkursie (rankingu) ?wiadectw uko?czenia szko?y ?redniej (dla kandydatów przyst?puj?cych do egzaminu dojrza?o?ci w systemie „nowej matury") oblicza si? ?redni? arytmetyczn? ocen na ?wiadectwie z uwzgl?dnianych przedmiotów (za?. l i 2).
2. W przypadku wyst?powania na ?wiadectwie dojrza?o?ci kilku ocen z jednego przedmiotu, do obliczania ?redniej ogólnej przyjmuje si? ?redni? arytmetyczn? wszystkich ocen z tego przedmiotu    (ko?cowej klasyfikacji w szkole ?redniej oraz uzyskane na egzaminie dojrza?o?ci).
3. W post?powaniu kwalifikacyjnym nie uwzgl?dnia si? przedmiotów fakultatywnych i nadobowi?zkowych.
4. Do obliczania ?redniej ocen na ?wiadectwie dojrza?o?ci i ?wiadectwie u-ko?czenia  szko?y  ?redniej (zarówno w tzw. nowej, jak i starej skali ocen) przyjmuje   si?   nast?puj?ce   warto?ci
liczbowe: celuj?cy (6,0), bardzo dobry (5,0), dobry (4,0), dostateczny (3,0), dopuszczaj?cy (2,0).
B. Egzaminy wst?pne - studia dzienne i wieczorowe:
Terminy egzaminów  wst?pnych  oraz  terminy   og?oszenia   wyników   post?powania kwalifikacyjnego - okre?la za??cznik 3 -studia dzienne oraz za??cznik 4 - studia wieczorowe.
1. Do przeprowadzenia egzaminu uprawnieni s? wyznaczeni przez dziekana nauczyciele akademiccy.
2. Pisemne prace egzaminacyjne - testowe na kierunkach studiów dziennych, na których post?powanie rekrutacyjne obejmuje    wy??cznie    egzaminy    pisemne  - testowe, kwalifikowane  s? w skali:
- kierunek: Weterynaria: przedmioty: biologia i chemia - od O do 50 punktów;
- kierunek: Prawo, przedmioty: historia Polski oraz j?zyk obcy - od O do 50 punktów,
- kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna: przedmioty: j?zyk polski z elementami nauki o j?zyku oraz norm poprawno?ci j?zykowej, ogólnej orientacji na temat ?rodków masowego przekazu - od O do 50 punktów oraz historia Polski po 1945 roku i wiedza o spo?ecze?stwie - od O do 50 punktów;
- kierunek: Stosunki mi?dzynarodowe: przedmioty: historia powszechna i historia Polski XIX i XX wieku oraz wiedza o spo?ecze?stwie - od O do 70 punktów i j?zyk obcy - od O do 30 punktów,
- kierunki: Geodezja i kartografia, Zarz?dzanie i marketing, Informatyka: przedmioty: matematyka - od O do 70 punktów, j?zyk obcy - od O do 30 punktów;
- kierunek:   Administracja:    przedmioty: historia XX wieku i wiedza o spo?ecze?stwie - od O do 70 punktów, j?zyk obcy - od O do 30 punktów;
- kierunek: Gospodarka przestrzenna: przedmioty: geografia - od O do 70 punktów, j?zyk obcy - od O do 30 punktów;
- kierunek: Socjologia: przedmioty: historia Polski XIX i XX wieku -od O do 70 punktów, j?zyk obcy -od O do 30 punktów; kierunki: Biologia, Biotechnologia: przedmiot: biologia - od O do 100 punktów.
3. Pisemna praca egzaminacyjna - testowa na kierunku: Informatyka (studia  wieczorowe)  kwalifikowana jest w skali O do 100 punktów.
4. Pisemne prace egzaminacyjne na kierunku: Filologia polska oraz Matematyka, kwalifikowane s? w skali 2-5.
5. Pisemne prace egzaminacyjne - testowe na kierunkach: Filologia (specjalno??: filologia angielska, specjalno??: filologia    germa?ska),  oceniane s? w skali od O do 100 punktów.
6. Wyniki egzaminów ustnych, praktycznych oraz rozmów kwalifikacyjnych, w tym równie? egzaminów ustnych, o których mowa w §6 ust. 6, oceniane s? w skali 2-5.
7. Ka?d? prac? egzaminacyjn? oceniaj? co najmniej dwaj egzaminatorzy, specjali?ci z danego przedmiotu;  b??dy i ich rodzaje egzaminatorzy zapisuj? na   pracach   egzaminacyjnych,   które przekazuj? przewodnicz?cemu wydzia?owej komisji rekrutacyjnej; w przypadku niezgodno?ci opinii egzaminatorów, ostateczn? liczb? punktów ustala przewodnicz?cy komisji.
8. Ka?dy z przedmiotów egzaminacyjnych jest oceniany i punktowany oddzielnie.
9. Wynik egzaminu pisemnego, o którym mowa w ust.2 jest sum? punktów uzyskanych z przedmiotów egzaminacyjnych,  z  wy??czeniem   kierunków: Biologia oraz Biotechnologia, na których wynik egzaminu pisemnego stanowi liczba uzyskanych punktów z przedmiotu egzaminacyjnego.
10. Wynik egzaminu pisemnego, o którym mowa w ust. 3 stanowi liczba uzyskanych punktów z przedmiotu egzaminacyjnego.
11. Wynik post?powania   rekrutacyjnego ??cz?cego formy kwalifikacji: pisemn? - testow? oraz   ustn? (kierunek: Filologia, specjalno?ci: filologia germa?ska i filologia angielska) jest pozytywny w przypadku, gdy kandydat uzyska z obydwu form egzaminu oceny co najmniej dostateczne. Do   egzaminu ustnego dopuszczeni s? wy??cznie kandydaci, którzy z egzaminu pisemnego uzyskali co najmniej 51 punktów. Sposób przeliczania punktów uzyskanych w obu formach kwalifikacyjnych na ocen?, okre?la za??cznik 5 do niniejszej Uchwa?y.
12. Minimum punktowe do uznania wyniku egzaminu za pozytywny (poza wymienionym w ust. 11 kierunkiem studiów) stanowi 40% sumy punktów mo?liwych do uzyskania w wyniku post?powania kwalifikacyjnego.
13. Za pozytywny wynik post?powania kwalifikacyjnego na kierunku, o którym mowa w ust. 11 uznaje si? ocen? - dostateczny.
14. Egzamin dojrza?o?ci z przedmiotów obowi?zuj?cych na egzaminie pisemnym w Uniwersytecie (biologii, chemii, geografii, historii, j?zyka polskiego, j?zyka rosyjskiego, matematyki i wiedzy o spo?ecze?stwie), z?o?ony w szkole ?redniej przed Pa?stwow? Komisj? Egzaminacyjn? z udzia?em przedstawicieli (egzaminatorów) Uniwersytetu, mo?e by? uznany za egzamin wst?pny na studia dzienne z danego przedmiotu, wed?ug zasad okre?lonych w wyprzedzaj?cej pisemnej umowie stron (szko?y ?redniej i Uniwersytetu).

§ 8
Tryb post?powania kwalifikacyjnego - studia dzienne i wieczorowe:
1. Po zako?czeniu konkursu ?wiadectw dojrza?o?ci   i   ?wiadectw   uko?czenia szko?y ?redniej, komisje wydzia?owe (kierunkowe) sporz?dzaj? rankingow? list? kandydatów, w kolejno?ci wed?ug uzyskanej ?redniej ocen z przedmiotów obj?tych post?powaniem kwalifikacyjnym.
2. Po   dokonaniu   czynno?ci   okre?lonej w ust.  l, wy?ej wymienione komisje sporz?dzaj? list? kandydatów przyj?tych na I rok studiów:
a) kierunków: Architektura krajobrazu, Budownictwo, In?ynieria chemiczna i procesowa, In?ynieria ?rodowiska, Mechanika i budowa maszyn, Ochrona ?rodowiska (na Wydz. Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa), Ochrona ?rodowiska (na Wydz. Ochrony ?rodowiska i Rybactwa), Ogrodnictwo, Pedagogika, Piel?gniarstwo, Rolnictwo, Rybactwo, Technika rolnicza i le?na, Technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka, Towaroznawstwo (na Wydz. Nauki o ?ywno?ci), Towaroznawstwo (na Wydz. Bioin?ynierii Zwierz?t), Wychowanie techniczne, Zarz?dzanie i in?ynieria produkcji, Zootechnika - w ramach ogólnego limitu miejsc,
b) do tego limitu wliczani s? równie? kandydaci przyj?ci bez post?powania kwalifikacyjnego  (laureaci  i  finali?ci olimpiad).
3. Na kierunkach, na których obowi?zuje tylko konkurs ?wiadectw (dojrza?o?ci i   uko?czenia   szko?y   ?redniej)   oraz kierunku: architektura krajobrazu, kandydaci  ze  ?redni? ocen  (na ?wiadectwie dojrza?o?ci i ?wiadectwie uko?czenia szko?y ?redniej) z przedmiotów obj?tych post?powaniem kwalifikacyjnym poni?ej 3,0 - mog? by? przyj?ci na   studia   wy??cznie   w charakterze wolnego s?uchacza w trybie odwo?awczym (w ramach okre?lonego wcze?niej limitu miejsc).
4. Po   zako?czeniu   egzaminu   (dotyczy kierunków wymienionych w §2 ust. L pkt. a/ oraz §2 ust. 2 pkt. b/, komisje wydzia?owe (kierunkowe) sporz?dzaj? rankingow? list? kandydatów, w kolejno?ci wed?ug:

a) uzyskanej ??cznej liczby punktów z przedmiotów egzaminacyjnych (kierunki: Administracja,   Dziennikarstwo i   komunikacja   spo?eczna,   Geodezja i kartografia, Gospodarka przestrzenna, Informatyka, Prawo, Stosunki mi?dzynarodowe, Socjologia, Weterynaria, Zarz?dzanie i marketing);
b) uzyskanej liczby punktów z przedmiotu egzaminacyjnego (kierunki studiów   dziennych:   Biologia, Biotechnologia,) oraz kierunek studiów wieczorowych: Informatyka.

5. Po   dokonaniu   czynno?ci   okre?lonej w ust. 4, komisje sporz?dzaj? (wg rankingu) list? kandydatów przyj?tych na I rok studiów.
6. Po zako?czeniu rekrutacji na kierunki, na których post?powanie rekrutacyjne wyznacza?o ró?ne (??czne) formy kwalifikacji, wydzia?owa (kierunkowa) komisja rekrutacyjna sporz?dza rankingow? list? kandydatów, w kolejno?ci wed?ug uzyskanej ??cznej liczby punktów lub liczby punktów z danej formy   kwalifikacji.   Po   dokonaniu   tej czynno?ci   sporz?dza   (wg   rankingu) list? kandydatów przyj?tych na I rok studiów - w ramach ogólnego limitu naboru.
7. We   wszystkich   etapach   i   formach naboru, przy jednakowej ?redniej ocen lub liczbie punktów nie uprawniaj?cej wszystkich kandydatów do przyj?cia na studia (z powodu wyczerpania limitu   miejsc),   dodatkowe   kryterium kwalifikacji stanowi:
- ?rednia arytmetyczna ze wszystkich ocen na ?wiadectwie dojrza?o?ci (wyniki ko?cowej kwalifikacji oraz oceny na egzaminie dojrza?o?ci dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury"),
- ?rednia arytmetyczna ze wszystkich ocen na ?wiadectwie uko?czenia szko?y ?redniej (dla kandydatów sk?adaj?cych egzamin dojrza?o?ci w systemie „nowej matury"),
z zastrze?eniem okre?lonym w §7-A, ust. 3 oraz w §6 ust. 6.
8. Og?oszenie pe?nych list kandydatów przyj?tych na studia:
- na kierunkach, na których post?powanie kwalifikacyjne obejmowa?o wy??cznie konkurs (ranking) ?wiadectw nast?pi: 24 czerwca 2002 r. – studia dzienne; 22 lipca 2002 r. - studia wieczorowe;
- na kierunkach, na których post?powanie kwalifikacyjne obejmowa?o inne formy kwalifikacji - okre?la   za??cznik   3   (studia dzienne) oraz za??cznik 4 (studia wieczorowe) do niniejszej Uchwa?y.

§9
1. Kandydaci, którzy ubiegali si? o przyj?cie na studia dzienne w ramach kryterium kwalifikacyjnego, obejmuj?cego wy??cznie konkurs (ranking) ?wiadectw i nie zostali przyj?ci na I rok studiów danego kierunku z powodu braku miejsc - mog? ubiega? si? o przyj?cie na inny kierunek studiów, je?eli na tym kierunku s? wolne miejsca i obowi?zywa?y te same b?d? po krewne przedmioty konkursowe. Decyzj? podejmuj? przewodnicz?cy wydzia?owych komisji rekrutacyjnych, w ci?gu 14 dni po og?oszeniu wyników rekrutacji.
2. Kandydaci, którzy z?o?yli z wynikiem pozytywnym egzaminy wst?pne na studia dzienne i nie zostali przyj?ci na I rok danego kierunku studiów z powodu braku miejsc - mog? ubiega? si? o przyj?cie na inny kierunek studiów w Uniwersytecie, je?eli na tym kierunku s? wolne miejsca i obowi?zuj? egzaminy   wst?pne   z    tych   samych przedmiotów. Decyzj? podejmuj? przewodnicz?cy wydzia?owych komisji rekrutacyjnych, w ci?gu 14 dni po og?oszeniu wyników rekrutacji.

§ 10
1. Kandydaci przyj?ci na I rok studiów dziennych zobowi?zani s? do potwierdzenia zamiaru podj?cia nauki w Uniwersytecie, w terminie do dnia  14 sierpnia 2002 r. Potwierdzenie stanowi przes?ane do dziekanatu Wydzia?u o?wiadczenie opatrzone w?asnor?cznym (czytelnym) podpisem kandydata.
2. Brak potwierdzenia, tj. nieprzes?anie w wyznaczonym terminie o?wiadczenia  oznacza rezygnacj? ze  studiów dziennych i powoduje skre?lenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyj?cia na l rok studiów danego kierunku.

§11
1. Kandydaci przyj?ci na I rok studiów wieczorowych zobowi?zani s? do potwierdzenia  zamiaru   podj?cia   nauki w Uniwersytecie, w terminie do dnia 14  wrze?nia  2002   r.   Potwierdzenie stanowi dowód wp?aty (op?aty za studia), przes?any do dziekanatu Wydzia?u w ww. terminie.
2. Brak op?aty w wyznaczonym terminie oznacza? b?dzie rezygnacj? kandydata z   podj?cia   nauki   w   Uniwersytecie i spowoduje skre?lenie z listy osób kwalifikowanych do przyj?cia na I rok studiów danego kierunku.

§12
1. Od decyzji wydzia?owej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej kandydatom, którzy:
a) przyst?pili do post?powania kwalifikacyjnego obejmuj?cego wy??cznie konkurs (ranking) ?wiadectw i nie zostali przyj?ci na studia - - w uzasadnionych przypadkach przys?uguje prawo z?o?enia odwo?ania do rektora Uniwersytetu, za po?rednictwem wydzia?owej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej, w terminie do: dnia 14 sierpnia 2002 r. – studia dzienne; dnia 28 sierpnia 2002r. – studia wieczorowe.
b) przyst?pili do post?powania kwalifikacyjnego jednotorowego (egzaminacyjnego) - na kierunkach: Administracja, Biologia, Biotechnologia (studia dzienne), Dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna, Geodezja i kartografia, Gospodarka przestrzenna, Informatyka, Stosunki mi?dzynarodowe, Socjologia, Prawo, Weterynaria, Zarz?dzanie i marketing lub innego post?powania egzaminacyjnego, obejmuj?cego ró?ne (??czone) formy kwalifikacji, tj. przyst?pili do egzaminów, zdali egzaminy z wynikiem pozytywnym lub uzyskali liczb? punktów, uznaj?c? wynik post?powania kwalifikacyjnego za pozytywny i nie zostali przyj?ci na studia - w uzasadnionych przypadkach przys?uguje prawo z?o?enia odwo?ania do rektora Uniwersytetu, za po?rednictwem wydzia?owej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej, w terminie do: dnia 14 sierpnia 2002 r. – studia dzienne; dnia 28 sierpnia 2002 r. – studia wieczorowe. Odwo?anie nie przys?uguje kandydatom, którzy zrezygnowali z post?powania egzaminacyjnego.
c) przyst?pili do rankingu ostatecznego wyniku studiów zawodowych (na studiach magisterskich uzupe?niaj?cych) i nie zostali przyj?ci na studia - w uzasadnionych przypadkach przys?uguje prawo z?o?enia odwo?ania do rektora Uniwersytetu, za po?rednictwem wydzia?owej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej, w ww. terminach.
2. Kandydaci wymienieni w ust. l (w ramach odwo?a?) mog? równie? ubiega? si? o dopuszczenie do studiów w charakterze wolnego s?uchacza - za odp?atno?ci?.
3. Decyzj?   w  sprawie  odwo?a?  podejmuje rektor, na wniosek przewodnicz?cego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

§13
1. Kandydaci przyj?ci na I rok studiów dziennych (w ramach odwo?a?) zobowi?zani s? do potwierdzenia  zamiaru podj?cia nauki w Uniwersytecie, w terminie do dnia 6 wrze?nia 2002 r. Potwierdzenie stanowi przes?ane do dziekanatu Wydzia?u o?wiadczenie opatrzone w?asnor?cznym (czytelnym) podpisem kandydata. Brak potwierdzenia, tj. nie przes?anie w wyznaczonym terminie o?wiadczenia   oznacza  rezygnacj?   ze   studiów i powoduje skre?lenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyj?cia na I rok studiów danego kierunku.
2. Kandydaci dopuszczeni do studiów dziennych w charakterze  wolnego s?uchacza zobowi?zani s? do potwierdzenia zamiaru podj?cia nauki w Uniwersytecie,  w  terminie  do dnia 6 wrze?nia 2002 r. Potwierdzenie stanowi? przes?ane do dziekanatu Wydzia?u nast?puj?ce dokumenty:
a) „Zasady studiowania w Uniwersytecie w charakterze wolnego s?uchacza" opatrzone w?asnor?cznym (czytelnym) podpisem kandydata,
b) dowód wp?aty - op?aty za studiowanie w charakterze wolnego s?uchacza, okre?lonej przez rektora Uniwersytetu.
Brak potwierdzenia, tj. nie przes?anie w wyznaczonym terminie ww. dokumentów, powoduje skre?lenie kandydata z listy dopuszczonych do studiowania   w   charakterze   wolnego   s?uchacza.

§ 14
1. Kandydaci przyj?ci na I rok studiów wieczorowych (w ramach odwo?a?) zobowi?zani s? do potwierdzenia zamiaru podj?cia nauki w Uniwersytecie, w terminie do dnia 14 wrze?nia 2002 r. Potwierdzenie stanowi dowód wp?aty - op?aty za studia, przes?any do dziekanatu Wydzia?u w ww. terminie. Brak op?aty w wyznaczonym terminie oznacza? b?dzie rezygnacj? kandydata z podj?cia nauki w Uniwersytecie i spowoduje skre?lenie z listy osób kwalifikowanych do przyj?cia na I rok studiów danego kierunku.
2. Kandydaci dopuszczeni do studiów wieczorowych (w ramach odwo?a?) w charakterze wolnego s?uchacza zobowi?zani s? do potwierdzenia zamiaru podj?cia nauki w Uniwersytecie, w terminie do dnia 14 wrze?nia 2002 r. Potwierdzenie stanowi? przes?ane do dziekanatu Wydzia?u nast?puj?ce dokumenty:
a) „Zasady studiowania w Uniwersytecie w charakterze wolnego s?uchacza" opatrzone w?asnor?cznym (czytelnym) podpisem kandydata,
b) b/ dowód wp?aty - op?aty za studiowanie w charakterze wolnego s?uchacza, okre?lonej przez rektora Uniwersytetu.
Brak potwierdzenia, tj. nie przes?anie w wyznaczonym terminie ww. dokumentów, powoduje skre?lenie kandydata z listy dopuszczonych do studiowania w charakterze wolnego s?uchacza.

§15
1. Kandydaci przyst?puj?cy do egzaminu dojrza?o?ci w systemie „nowej matury", zakwalifikowani w post?powaniu rekrutacyjnym do przyj?cia na I rok studiów lub dopuszczeni do studiowania w charakterze wolnego s?uchacza, którzy uzyskaj? negatywny wynik z egzaminu dojrza?o?ci, zostaj? skre?leni z listy osób kwalifikowanych do przyj?cia.
2. Potwierdzenie pozytywnego wyniku egzaminu dojrza?o?ci stanowi orygina? ?wiadectwa dojrza?o?ci, dostarczony do dziekanatu wydzia?u najpó?niej do: dnia 6 wrze?nia 2002  roku studia dzienne; dnia 14 wrze?nia 2002 roku studia wieczorowe.
§16
Kandydaci ubiegaj?cy si? o przyj?cie na studia dzienne i wieczorowe, którzy przyst?pili do post?powania kwalifikacyjnego, zdali egzaminy (je?li takie obowi?zywa?y) lub uzyskali liczb? punktów uznaj?c? wynik post?powania kwalifikacyjnego za pozytywny i nie zostali przyj?ci na studia w ramach odwo?a?, mog? ubiega? si? o przyj?cie na studia w charakterze wolnego s?uchacza - za odp?atno?ci?, w ramach ewentualnego zwalniania miejsc na listach przyj?tych. Kandydaci mog? sk?ada? podania w dziekanacie Wydzia?u w terminie do dnia 18 wrze?nia 2002 r.
§17
II. Zasady naboru na magisterskie studia uzupe?niaj?ce -- studia dzienne i wieczorowe:
1. Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie na magisterskie studia uzupe?niaj?ce danego kierunku jest posiadanie dyplomu  uko?czenia  studiów  zawodowych na tym samym  lub pokrewnym kierunku studiów.
Zasady rekrutacji na te studia okre?la rada wydzia?u, a g?ównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów zawodowych (bez wyrównania do pe?nej oceny), w ramach okre?lonego limitu miejsc. Na kierunku: matematyka kryterium kwalifikacji stanowi egzamin pisemny - z matematyki.
2. Szczegó?owych informacji o kryteriach kwalifikacji i terminach naboru  - udzielaj? dziekanaty wydzia?ów.
§18
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Uchwale, decyzj? podejmuje rektor.

§19
Trac? moc Uchwa?y Nr 76 i 77 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 maja 2001 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów dziennych i wieczorowych w Uniwersytecie w 2002 roku, kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej i nowej matury".

§20
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. J. Górecki
 

Uchwa?a Nr 106
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 30 listopada 2001 roku

w sprawie: zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów zaocznych w Uniwersytecie w 2002 r. kandydatów, posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury" oraz kandydatów przyst?puj?cych do egzaminu dojrza?o?ci w systemie „nowej matury"

W oparciu o art. 141 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. nr 65, póz. 385), na wniosek rad wydzia?ów oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat postanawia, co nast?puje:
§1
Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na zawodowe studia zaoczne, jednolite magisterskie studia zaoczne oraz zaoczne magisterskie studia uzupe?niaj?ce.

I. Zasady rekrutacji na zawodowe studia zaoczne oraz jednolite magisterskie studia zaoczne:
1. Uniwersytet przyjmuje kandydatów na I rok studiów zawodowych oraz jednolitych studiów magisterskich w ramach limitu miejsc ustalonego przez SenatUczelni.
2. Uniwersytet  prowadzi  nabór  kandydatów na zaoczne studia magisterskie uzupe?niaj?ce w ramach limitu przyj?? ustalonego przez Senat Uczelni.


§3
1. Nabór kandydatów nast?puje na podstawie wyników post?powania kwalifikacyjnego, które:
a) na kierunkach: Administracja, Biologia, Bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna, Budownictwo, Dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna, Historia, Filologia polska, Geodezja i kartografia, Mechanika i budowa maszyn, Ochrona ?rodowiska (na Wydz. Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa), Ochrona ?rodowiska (na Wydz. Ochrony ?rodowiska i Rybactwa), Ogrodnictwo, Pedagogika, Prawo, Rolnictwo, Rybactwo, Stosunki mi?dzynarodowe, Technika rolnicza i le?na, Technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka, Towaroznawstwo (Wydzia? Nauki o ?ywno?ci), Wychowanie techniczne, Zarz?dzanie i in?ynieria produkcji, Zarz?dzanie i marketing, Zootechnika - obejmuje konkurs (ranking) ?wiadectw dojrza?o?ci dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury" i konkurs (ranking) ?wiadectw uko?czenia szko?y ?redniej dla kandydatów przyst?puj?cych egzamin dojrza?o?ci w systemie „nowej matury";
b) na kierunku: Matematyka - obejmuje egzamin pisemny i ustny;
c) na kierunkach: Filologia (specjalno??: filologia rosyjska oraz specjalno??: filologia ukrai?ska),  Filozofia. Politologia, Teologia - obejmuje rozmow? kwalifikacyjn?;
d) na kierunku: Socjologia - obejmuje egzaminy pisemne - testowe;
e) na kierunku: Instrumentalistyka -obejmuje egzamin praktyczny,
f) na kierunku:  Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych -obejmuje  egzaminy  praktyczne oraz rozmow? kwalifikacyjn?.
2. Kryteria kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów okre?la za??cznik l do niniejszej Uchwa?y.
3. Przepis ust. l nie dotyczy kandydatów, o których mowa w §4 i §8 - A ust. 6 i 7.

§4
Laureaci i finali?ci olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego s? przyjmowani na I rok studiów przez wydzia?owe komisje rekrutacyjne, zgodnie z Uchwa?? Nr 20 Senatu Uniwersytetu z 3 grudnia 1999 r. (zm. Uchwa?? Nr 38 Senatu Uniwersytetu z dnia l grudnia 2000 r.).

§5
1. Post?powanie kwalifikacyjne przeprowadzaj? wydzia?owe (kierunkowe) komisje rekrutacyjne powo?ywane na wniosek dziekana i zaopiniowane przez rad? wydzia?u.
2. Senat powo?uje Uczelnian? Komisj? Rekrutacyjn?.
3. Do zada? komisji wydzia?owych (kierunkowych), nale?y w szczególno?ci:
a) przyjmowanie    i    kompletowanie dokumentów kandydatów,
b) dopuszczanie kandydatów do post?powania kwalifikacyjnego,
c) przeprowadzanie kwalifikacji w ramach konkursu ?wiadectw dojrza?o?ci, ?wiadectw uko?czenia   szko?y ?redniej lub egzaminu,
d) organizacja i przeprowadzanie wszystkich   form   egzaminów  wst?pnych,
e) przyjmowanie na  I rok  studiów w ramach okre?lonego limitu naboru,
f) zawiadamianie kandydatów o wynikach post?powania kwalifikacyjnego i przyj?ciu    lub nie przyj?ciu na studia,
g) przyjmowanie odwo?a? kandydatów nie przyj?tych na studia i przekazanie ich przewodnicz?cemu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
4. Do zada? Komisji Uczelnianej, nale?y:
a) koordynacja i nadzór nad prac? komisji wydzia?owych (kierunkowych),
b) organizacja opracowania testów na egzaminy pisemne,
c) rozpatrywanie i przedk?adanie rektorowi wniosków w sprawie odwo?a? kandydatów od decyzji komisji wydzia?owych (kierunkowych).

§6
1. Od kandydatów na studia  wymagane s? nast?puj?ce dokumenty:
a) podanie  i ?yciorys (na formularzu),
b) ?wiadectwo dojrza?o?ci w oryginale lub odpis ?wiadectwa dojrza?o?ci wydany przez szkol? - kandydaci sk?adaj?cy egzamin dojrza?o?ci w systemie „starej matury”,
c) ?wiadectwo    uko?czenia    szko?y ?redniej   w   oryginale   -   kandydaci przyst?puj?cy do egzaminu dojrza?o?ci w systemie „nowej matury",
d) za?wiadczenie o przyst?pieniu do egzaminu dojrza?o?ci w systemie „nowej matury" wydane przez szko?? - kandydaci sk?adaj?cy egzamin dojrza?o?ci w systemie „nowej matury",
e) orzeczenie lekarskie stwierdzaj?ce brak przeciwwskaza? do studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowi?zuj?cymi uregulowaniami prawnymi,
f) cztery   fotografie   o   wymiarach 37 x 52 mm, bez nakrycia g?owy, na jasnym tle,
g) dowód wniesienia op?aty rekrutacyjnej,
h) kserokopia dowodu osobistego -strony 2,3 i 6; dla kandydatów legitymuj?cych si? dowodem osobistym wydanym po 1.01.2001 roku - kserokopia strony l i 2.
Kandydaci ubiegaj?cy si? o przyj?cie na magisterskie studia uzupe?niaj?ce do pliku dokumentów zobowi?zani s? do??czy?:
a) dokument potwierdzaj?cy ostateczny wynik studiów zawodowych (bez wyrównania do pe?nej oceny) wg wzoru okre?lonego przez UWM,
b) odpis dyplomu uko?czonych studiów zawodowych. W przypadku kierunku: Prawo, kandydaci powinni do??czy? odpis dyplomu uko?czenia studiów magisterskich kierunku: Administracja.

2. W przypadku przed?o?enia orzeczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwskaza? zdrowotnych do podj?cia studiów na   obranym   kierunku,   Wydzia?owa (Kierunkowa) Komisja Rekrutacyjna ma prawo odmówi? kandydatowi dopuszczenia do post?powania kwalifikacyjnego na obrany kierunek studiów.
3.   Dokumenty wymienione w ust. l kandydaci sk?adaj? w dziekanatach wydzia?ów - w terminie do 18 lipca 2002 r.

§7
Tryb ubiegania si? o przyj?cie na studia w ramach rekrutacji jednotorowej i dwucz??ciowej:
1. Rekrutacj? jednotorow? wyznacza post?powanie kwalifikacyjne obejmuj?ce:
- na kierunkach: Administracja, Biologia, Bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna, Budownictwo, Dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna, Historia, Filologia polska, Geodezja i kartografia, Mechanika i budowa maszyn, Ochrona ?rodowiska (na Wydz. Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa), Ochrona ?rodowiska (na Wydz. Ochrony ?rodowiska i Rybactwa), Ogrodnictwo, Pedagogika, Prawo, Rolnictwo, Rybactwo, Stosunki mi?dzynarodowe, Technika rolnicza i le?na, Technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka, Towaroznawstwo (na Wydz. Nauki o ?ywno?ci), Wychowanie techniczne, Zarz?dzanie i in?ynieria produkcji, Zarz?dzanie i marketing, Zootechnika - konkurs (ranking) ?wiadectw dojrza?o?ci dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury" i konkurs (ranking) ?wiadectw uko?czenia szko?y ?redniej dla kandydatów sk?adaj?cych egzamin dojrza?o?ci w systemie „nowej matury";
- na kierunkach: Filozofia, Filologia (specjalno??: filologia rosyjska oraz specjalno??: filologia ukrai?ska), Politologia, Teologia - rozmow? kwalifikacyjn?;
- na kierunku: Socjologia - egzaminy pisemne testowe;
- na kierunku: Instrumentalistyka -egzamin praktyczny;
2. Rekrutacj? dwucz??ciow? wyznacza post?powanie kwalifikacyjne obejmuj?ce:
- na kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych -egzaminy praktyczne oraz rozmow? kwalifikacyjn?; ocena niedostateczna uzyskana z egzaminu praktycznego, eliminuje z dalszego post?powania kwalifikacyjnego.
- na kierunku: Matematyka — egzamin pisemny i ustny.

§ 8
Zasady post?powania kwalifikacyjnego:
A. Konkurs ?wiadectw dojrza?o?ci i ?wiadectw uko?czenia szko?y ?redniej:
1. Przy konkursie ?wiadectw dojrza?o?ci (dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury") i konkursie (rankingu) ?wiadectw uko?czenia szko?y ?redniej (dla kandydatów przyst?puj?cych do egzaminu dojrza?o?ci w systemie „nowej matury") oblicza si? ?redni? arytmetyczn? ocen na ?wiadectwie z uwzgl?dnianych przedmiotów (za?. 1).
2. W przypadku wyst?powania na ?wiadectwie dojrza?o?ci kilku ocen z jednego przedmiotu, do obliczenia ?redniej ogólnej przyjmuje si? ?redni? arytmetyczn?   wszystkich   ocen   z   tego przedmiotu (ocen? ko?cowej klasyfikacji  w  szkole  ?redniej  oraz  oceny uzyskane na egzaminie dojrza?o?ci).
3. Do ?redniej ocen nie bierze si? pod uwag? przedmiotów fakultatywnych i nadobowi?zkowych.
4. Do obliczania ?redniej ocen na ?wiadectwie dojrza?o?ci i ?wiadectwie uko?czenia szko?y ?redniej (zarówno w tzw. nowej, jak i starej skali ocen) przyjmuje si? nast?puj?ce warto?ci liczbowe: celuj?cy (6,0). bardzo dobry (5,0), dobry (4,0), dostateczny (3,0), dopuszczaj?cy (2,0).
5. W przypadku niewyst?powania na ?wiadectwie oceny z przedmiotu obj?tego post?powaniem   kwalifikacyjnym,   do   obliczania   ?redniej   ocen uwzgl?dnia si? O (zero) punktów z tego przedmiotu.
6. ?wiadectwa maturalne uzyskane za granic?  uznaje   si?   za   równowa?ne ?wiadectwom dojrza?o?ci szkó? ?rednich w Polsce, je?eli zawieraj? klauzul? stwierdzaj?c? prawo ubiegania si? o przyj?cie na studia wy?sze w kraju miejsca wydania ?wiadectwa. Kandydaci legitymuj?cy si? ?wiadectwem maturalnym uzyskanym za granic? zobowi?zani s? do??czy? do kompletu dokumentów, o których mowa w §6 ust. l, za?wiadczenie Kuratora O?wiaty (w?a?ciwego dla miejsca zamieszkania kandydata) o równowa?no?ci ?wiadectwa  maturalnego   uzyskanego   za granic? ze  ?wiadectwem  dojrza?o?ci szkó? ?rednich w Polsce.
7. Punktacji przedmiotowej  (ze ?wiadectw wymienionych w ust. 6) w skali innej ni? 1-6 lub 2-5, nie przelicza si?. Oznacza to, ?e kandydat nie mo?e by? kwalifikowany w ramach konkursu ?wiadectw, lecz obowi?zuje go przyst?pienie do  egzaminu  wst?pnego - ustnego z dwóch przedmiotów:
- na kierunkach: Ochrona ?rodowiska (na Wydz. Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa oraz Wydz. Ochrony ?rodowiska i Rybactwa), Ogrodnictwo, Rolnictwo, Rybactwo i Zootechnika biologia i chemia lub matematyka;
- na kierunkach: Technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka, Towaroznawstwo (Wydz. Nauki o ?ywno?ci): matematyka i chemia;
- na kierunku: Zarz?dzanie i marketing: matematyka i geografia;
- na kierunkach: Budownictwo, Mechanika i budowa maszyn, Technika rolnicza i le?na, Wychowanie techniczne, Geodezja i kartografia: matematyka i fizyka;
- na kierunkach: Bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna, Dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna, Filologia polska, Pedagogika: j?zyk polski i historia;
- na kierunkach: Historia, Prawo, Stosunki mi?dzynarodowe: historia i wiedza o spo?ecze?stwie; na kierunku: Zarz?dzanie i in?ynieria produkcji: biologia i matematyka;
- na kierunku: Administracja: historia i geografia;
- na kierunku: Biologia: biologia i chemia.
B. Egzaminy wst?pne:
Terminy egzaminów wst?pnych oraz terminy og?oszenia wyników post?powania kwalifikacyjnego - okre?la za??cznik 2.
1. Egzaminy wst?pne ustne dla kandydatów, o których mowa w §8 – A ust. 6 i 7 odb?d? si? 22 lipca 2002 r.
2. Do przeprowadzenia egzaminu wst?pnego uprawnieni s? wyznaczeni przez dziekana nauczyciele akademiccy.
3. Pisemne prace egzaminacyjne - testowe na kierunku: Socjologia kwalifikowane s? w skali: historia Polski XIX i XX wieku: od O do 70 punktów; j?zyk obcy: od O do 30 punktów.
4. Pisemne prace egzaminacyjne na kierunku: Matematyka kwalifikowane s? w skali 2-5.
5. Wyniki egzaminów ustnych, praktycznych oraz rozmów kwalifikacyjnych, w tym  równie?  egzaminów  ustnych, o których mowa w  §8  - A  ust.  7, oceniane s? w skali 2-5.
6. Ka?d? prac? egzaminacyjn? oceniaj? co najmniej dwaj egzaminatorzy, specjali?ci z danego  przedmiotu;  b??dy i ich rodzaje egzaminatorzy zapisuj? na pracach egzaminacyjnych, które przekazuj? przewodnicz?cemu wydzia?owej (kierunkowej)  komisji  rekrutacyjnej; w przypadku niezgodno?ci opinii egzaminatorów, ostateczn? liczb? punktów ustala przewodnicz?cy komisji.
7. Ka?dy z przedmiotów egzaminacyjnych jest oceniany i punktowany oddzielnie.
8. Wynik egzaminu pisemnego, o którym mowa w ust. 3 jest sum? punktów uzyskanych z przedmiotów egzaminacyjnych.
9. Wynik   post?powania   rekrutacyjnego ??cz?cego formy kwalifikacji: pisemn? i ustn? (kierunek: Matematyka) oraz praktyczn? i ustn? (kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych) jest sum? punktów uzyskanych w poszczególnych etapach.
10. Minimum punktowe do uznania egzaminu za pozytywny stanowi 40% sumy punktów mo?liwych do uzyskania w wyniku post?powania kwalifikacyjnego.

§ 9
Tryb post?powania kwalifikacyjnego:
1. Po zako?czeniu konkursu ?wiadectw dojrza?o?ci, ?wiadectw uko?czenia szko?y ?redniej lub egzaminów wst?pnych (ustnego, praktycznego, rozmowy kwalifikacyjnej lub egzaminu pisemnego) komisje wydzia?owe (kierunkowe) sporz?dzaj ? rankingow? list? kandydatów, w    kolejno?ci wed?ug uzyskanej ?redniej ocen lub liczby punktów z  przedmiotów obj?tych post?powaniem kwalifikacyjnym (z uwzgl?dnieniem §8).
2. Po dokonaniu czynno?ci okre?lonej w ust. l, wy?ej wymienione komisje sporz?dzaj? list? kandydatów przyj?tych na I rok studiów:
- bez post?powania kwalifikacyjnego (laureaci i finali?ci olimpiad) oraz
- wed?ug uzyskanej najwy?szej ?redniej ocen w konkursie ?wiadectw dojrza?o?ci, ?wiadectw uko?czenia szko?y ?redniej lub najwy?szej liczby punktów z egzaminów wst?pnych, w ramach ustalonego limitu miejsc.
3. Przy jednakowej ?redniej ocen, nie uprawniaj?cej wszystkich kandydatów do przyj?cia na studia (z powodu wyczerpania limitu miejsc), dodatkowe kryterium kwalifikacji stanowi:
- ?rednia arytmetyczna ze wszystkich ocen na ?wiadectwie dojrza?o?ci,
- ?rednia arytmetyczna ze wszystkich ocen na ?wiadectwie uko?czenia szko?y ?redniej z zastrze?eniem okre?lonym w §8-A ust. 3 oraz z wy??czeniem kandydatów, o których mowa w §8-A ust. 6 i 7.
4.   Og?oszenie list kandydatów przyj?tych na studia nast?pi:
- na kierunkach, na których post?powanie kwalifikacyjne obejmowa?o wy??cznie konkurs (ranking) ?wiadectw 26 lipca 2002 r.;
- na kierunkach, na których post?powanie kwalifikacyjne obejmowa?o inne formy kwalifikacji - okre?la za??cznik 2 do niniejszej Uchwa?y.
§10
1. Kandydaci, którzy nie zostali przyj?ci na  I rok danego  kierunku  studiów z powodu braku miejsc, mog? ubiega? si?   o   przyj?cie   na   inny   kierunek studiów zaocznych w Uniwersytecie, je?eli   na   tym   kierunku   s?   wolne miejsca.
2. Decyzj?   podejmuj?   przewodnicz?cy wydzia?owych komisji rekrutacyjnych, w ci?gu 14 dni od  daty og?oszenia wyników rekrutacji.
§11
1. Od decyzji wydzia?owej komisji rekrutacyjnej, kandydatom nie przyj?tym na studia (w tym na studia magisterskie   uzupe?niaj?ce) - w uzasadnionych przypadkach, przys?uguje prawo z?o?enia odwo?ania do rektora Uniwersytetu, za po?rednictwem wydzia?owej (kierunkowej) komisji   rekrutacyjnej, w terminie do 28 sierpnia 2002 roku.
2. Kandydaci wymienieni w ust. l (w ramach odwo?a?) mog? równie? ubiega? si? o dopuszczenie do studiów w charakterze wolnego s?uchacza - za odp?atno?ci?.
3. Decyzj? w sprawie odwo?a? podejmuje rektor, na wniosek przewodnicz?cego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
§12
II. Zasady naboru na zaoczne magisterskie studia uzupe?niaj?ce:
1. Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie na magisterskie studia uzupe?niaj?ce na kierunku: Zarz?dzanie i marketing specjalno?? „zarz?dzanie w agrobiznesie", realizowanej we wspó?pracy z Uniwersytetem Minnesota - USA, jest:
- posiadanie dyplomu uko?czenia studiów wy?szych zawodowych lub magisterskich w zakresie nauk rolniczych, weterynaryjnych, technicznych, ekonomicznych i prawnych,
- trzyletnie do?wiadczenie zawodowe, po?wiadczone dokumentem z zak?adu pracy.
Zasady rekrutacji na te studia okre?la rada wydzia?u, a g?ównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów zawodowych lub magisterskich (bez wyrównania do pe?nej oceny), w ramach okre?lonego przez wydzia? limitu miejsc.
2. Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie na magisterskie studia uzupe?niaj?ce na kierunku: Zarz?dzanie i marketing specjalno?? „zarz?dzanie w biznesie i administracji", realizowanej    we wspó?pracy z Uniwersytetem Minnesota- USA, jest:
- posiadanie dyplomu uko?czenia studiów wy?szych zawodowych lub magisterskich uczelni polskiej lub równowa?nych studiów zagranicznych,
- trzyletnie do?wiadczenie zawodowe, po?wiadczone dokumentem z zak?adu pracy.
Zasady rekrutacji na te studia okre?la rada wydzia?u, a g?ównym kryterium s?: test i rozmowa kwalifikacyjna sprawdzaj?ca znajomo?? j?zyka angielskiego oraz test motywacyjny typu MAPP.
3. Warunkiem ubiegania si? i przyj?cie na pomagisterskie studia ko?cielne - jest posiadanie dyplomu  uko?czenia studiów  magisterskich  kierunku  teologia. Kryterium kwalifikacji stanowi rozmowa kwalifikacyjna.
4. Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie na magisterskie  studia uzupe?niaj?ce kierunku matematyka jest posiadanie dyplomu uko?czenia studiów zawodowych tego samego kierunku studiów. Kryterium kwalifikacji stanowi egzamin pisemny - z matematyki.
5. Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie na magisterskie studia uzupe?niaj?ce kierunku prawo jest posiadanie dyplomu uko?czenia studiów magisterskich kierunku administracja. Zasady rekrutacji na te studia okre?la rada wydzia?u, a g?ównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów magisterskich (bez wyrównania do pe?nej oceny), w ramach okre?lonego przez wydzia? limitu miejsc.
6. Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie na magisterskie  studia uzupe?niaj?ce danego kierunku (poza wymienionymi w §12 ust. l, 2, 3, 4, 5) - jest posiadanie   dyplomu   uko?czenia   studiów zawodowych na tym samym lub pokrewnym kierunku studiów. Zasady rekrutacji na te studia okre?la rada wydzia?u, a g?ównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów zawodowych (bez wyrównania do pe?nej oceny), w ramach okre?lonego przez wydzia? limitu miejsc.
7. Szczegó?owych   informacji   o   kryteriach kwalifikacji i terminach naboru na studia wymienionych w ust. l,2,3,4,5,6 - udzielaj? dziekanaty wydzia?ów.

§13
1. Studia zaoczne (zawodowe, jednolite magisterskie oraz magisterskie uzupe?niaj?ce) s? odp?atne.
2. Kandydaci przyj?ci na I rok studiów zobowi?zani s? do potwierdzenia zamiaru podj?cia nauki w Uniwersytecie, w terminie do 14 wrze?nia 2002 r. Potwierdzenie stanowi dowód wp?aty - op?aty za studia, przes?any do dziekanatu Wydzia?u w ww. terminie. Brak op?aty w wyznaczonym terminie oznacza? b?dzie rezygnacj? kandydata z podj?cia nauki w Uniwersytecie i spowoduje skre?lenie z listy osób kwalifikowanych do przyj?cia na I rok studiów danego kierunku.
3. Kandydaci dopuszczeni do studiów w charakterze wolnego s?uchacza zobowi?zani s? do potwierdzenia zamiaru podj?cia nauki w Uniwersytecie, w terminie do dnia 14 wrze?nia 2002 r. Potwierdzenie stanowi? przes?ane do dziekanatu Wydzia?u nast?puj?ce dokumenty:
a) „Zasady studiowania w Uniwersytecie w charakterze wolnego s?uchacza" opatrzone w?asnor?cznym (czytelnym) podpisem kandydata,
b) dowód wp?aty - op?aty za studiowanie w charakterze wolnego s?uchacza, okre?lonej przez rektora Uniwersytetu.
Brak potwierdzenia, tj. nie przes?anie w wyznaczonym terminie ww. dokumentów, oznacza rezygnacj? z podj?cia nauki w Uniwersytecie i powoduje skre?lenie kandydata z listy dopuszczonych do studiowania w charakterze wolnego s?uchacza.
§14
1. Kandydaci przyst?puj?cy do egzaminu dojrza?o?ci w systemie „nowej matury", zakwalifikowani w post?powaniu rekrutacyjnym do przyj?cia na I rok studiów lub dopuszczeni do studiowania w charakterze wolnego s?uchacza,   którzy   uzyskaj?  negatywny wynik z egzaminu dojrza?o?ci, zostaj? skre?leni z listy osób kwalifikowanych do przyj?cia.
2. Potwierdzenie pozytywnego wyniku egzaminu dojrza?o?ci stanowi orygina? ?wiadectwa   dojrza?o?ci,   dostarczony do dziekanatu wydzia?u – najpó?niej do dnia 14 wrze?nia 2002 roku.


§15
Kandydaci, którzy przyst?pili do post?powania kwalifikacyjnego, zdali egzamin (je?li taki obowi?zywa?) i nie zostali przyj?ci na studia w ramach odwo?a?, mog? ubiega? si? o przyj?cie na studia w charakterze wolnego s?uchacza - za odp?atno?ci?, w ramach ewentualnego zwalniania miejsc na listach przyj?tych. Podania kandydaci mog? sk?ada? w dziekanacie Wydzia?u, w terminie do dnia 18 wrze?nia 2002 r.

§16
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Uchwale, decyzj? podejmuje rektor.
§17
Trac? moc Uchwa?y Nr 78 i 79 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 maja 2001 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów zaocznych w Uniwersytecie w 2002 roku, kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej i nowej matury".

§18
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. J. Górecki
 

Uchwa?a Nr 107
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 30 listopada 2001 roku

w sprawie: uczestnictwa Uniwersytetu w europejskim systemie edukacyjnym.

Na podstawie art. 48 ust. l pkt. 10 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65, póz. 385 z pó?n. zm.) oraz §10 ust. l pkt. 13 Statutu Uniwersytetu oraz zgodnie z przyj?tymi przez Senat kierunkami rozwoju kszta?cenia w Uniwersytecie, stanowi si? co nast?puje:
§1
Senat Uniwersytetu identyfikuje si? z ide? utworzenia przestrzeni europejskiej dla szkolnictwa wy?szego i uznaje za s?uszne cele zawarte we Wspólnej Deklaracji Europejskich

Ministrów Edukacji, podpisanej 19 czerwca 1999 roku w Bolonii.

§ 2
Senat Uniwersytetu wspiera? b?dzie wszystkie przedsi?wzi?cia, s?u??ce realizacji celów wymienionych w §1, a w szczególno?ci:
1. Tworzenie wspólnej  struktury czytelnych i porównywalnych stopni naukowych;
2. Wprowadzanie dwuetapowego systemu kszta?cenia: zawodowo-magisterskiego (na kierunkach    studiów), a docelowo trójstopniowego modelu edukacji (studia doktoranckie);
3. Dba?o?? o popraw? jako?ci kszta?cenia, w tym promocj? wspó?pracy europejskiej dotycz?cej  opracowania porównywalnych kryteriów i metodologii oceny jako?ci kszta?cenia;
4. Promocj? systemu mobilno?ci  studentów oraz nauczycieli akademickich;
5. Wspó?prac? w procesie opracowania zintegrowanych   programów   nauczania,  szkole?  i bada?  oraz ustalenia kompatybilnego systemu zalicze? - ECTS, a tak?e systemu wzajemnego uznawania wyników kszta?cenia w uczelniach europejskich (suplement do dyplomu);
6. Kontynuacj? programu wdro?enia modu?owego kszta?cenia podstawowego i kierunkowego (kszta?cenie modu?owe na kierunkach pokrewnych);
7. Indywidualizacj? programów nauczania poprzez stworzenie platformy przedmiotów  fakultatywnych  (przedmiotów do wyboru) w ramach specjalno?ci;
8. Tworzenie oferty kszta?cenia w j?zykach obcych;
9. Rozwój oferty edukacyjnej w zakresie dokszta?cania i doskonalenia zawodowego;

§3
Senat Uniwersytetu popiera wspó?prac? z instytucjami i organizacjami w obszarze tworzenia zbie?nego systemu szkolnictwa europejskiego, z uwzgl?dnieniem ró?norodno?ci oraz zachowaniem zasad autonomii Uczelni.

§4
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia i stanowi za??cznik do przyj?tych przez Senat „Kierunków rozwoju Uniwersytetu".

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. J. Górecki

 
Uchwala Nr 108
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 30 listopada 2001 roku

w sprawie: zmian w strukturze jednostek naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu

Na podstawie §22 Statutu Uniwersytetu stanowi si? co nast?puje:
§1
Senat wyra?a zgod? na utworzenie nast?puj?cej struktury Wydzia?u Prawa i Administracji:
• Katedra Prawa Karnego Materialnego i Procesu Karnego;
• Katedra Prawa Konstytucyjnego i Historii   Doktryn   Politycznych   i   Prawnych;
• Katedra   Prawa   Cz?owieka   i   Prawa Europejskiego;
• Katedra Teorii i Filozofii Prawa i Pa?stwa;
• Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego;
• Katedra    Prawa    Administracyjnego i Nauki Administracji;
• Zak?ad Post?powania Cywilnego;
• Zak?ad   Kryminologii,   Wiktymologii i Problematyki Przest?pczo?ci Zorganizowanej;
• Zak?ad   Kryminalistyki   i   Medycyny S?dowej;
• Zak?ad   Post?powania   Administracyjnego i S?dowoadministracyjnego;
• Zak?ad Prawa Ochrony ?rodowiska;
• Zak?ad Historii Pa?stwa i Prawa Polskiego;
• Zak?ad Powszechnej Historii Pa?stwa i Prawa;
• Zak?ad  Prawa  Rzymskiego  i   Prawa Kanonicznego;
• Zak?ad Prawa Mi?dzynarodowego Publicznego;
• Zak?ad Ekonomii, Finansów i Prawa Finansowego.
§2
Zmiany powy?sze powinny by? wprowadzone od l stycznia 2002 r.

§3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. J. Górecki
 

Uchwala Nr 109
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 30 listopada 2001 roku

w sprawie: zmian w strukturze jednostek naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu

Na podstawie §22 Statutu Uniwersytetu stanowi si? co nast?puje:
§1
Senat wyra?a zgod? na dokonanie  nast?puj?cych zmian organizacyjnych: Na Wydziale Pedagogiki i Wychowania Artystycznego:
• znosi   si?   Instytut   Nauk   Pedagogicznych i Spo?ecznych;
• w Katedrze Socjologii znosi si? Zak?ad Organizacji   i   Zarz?dzania   O?wiat?, pozostawiaj?c w tej katedrze struktur? bezzak?adow?.
§2
Zmiany powy?sze powinny by? wprowadzone od l stycznia 2002 r.


§3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. J. Górecki
 

Uchwa?a Nr 110
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 30 listopada 2001 roku

w sprawie: zasad nadawania tytu?u doktora honoris causa.

Na podstawie art. 5 i art. 48 ust. l pkt. 3 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65, póz. 385) oraz §5 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie, postanawia si?, co nast?puje:
§1
1. Tytu? doktora honoris causa Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi szczególnie zaszczytne wyró?nienie i nadawany jest w dowód uznania polskim i   zagranicznym  m??om  stanu,  uczonym, twórcom, artystom i obro?com praw cz?owieka, za wybitne osi?gni?cia.
2. Przy nadawaniu tytu?u doktora honoris causa uwzgl?dnia si? zas?ugi kandydata dla Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.
§2
Z wnioskiem o nadanie tytu?u doktora honoris causa wyst?puje do rektora rada wydzia?u. Do wniosku za??cza si?:
1) uzasadnienie wniosku o nadanie tytu?u doktora honoris causa kandydatowi;
2) ?yciorys  kandydata,  ze  szczególnym uwzgl?dnieniem   dzia?alno?ci   naukowej i zawodowej;
3) wykaz osi?gni??;
4) imi? i nazwisko proponowanego promotora;
5) propozycj? imienn? 3 recenzentów wniosku, osób o uznanym autorytecie w dziedzinie reprezentowanej  przez kandydata.

§3
1. Post?powanie w sprawie nadawania tytu?u doktora honoris causa podejmuje senat na wniosek rady wydzia?u upowa?nionej do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego.
2. Senat na wniosek rady wydzia?u wyznacza trzech recenzentów spoza Uniwersytetu, powo?anych do oceny zasadno?ci wniosku.
§4
Po zapoznaniu si? z tre?ci? recenzji senat podejmuje uchwa?? o nadaniu tytu?u doktora honoris causa.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. J. Górecki
 

Uchwa?a Nr 111
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 30 listopada 2001 roku

w sprawie: wyra?enia zgody na zbycie prawa wieczystego u?ytkowania gruntu po?o?onego w Olsztynie przy ul. Andersa - obr. 114 m. Olsztyn przeznaczonego na popraw? warunków zagospodarowania nieruchomo?ci przylegaj?cych.

§1
Na podstawie §10, ust. l Statutu Uniwersytetu Senat wyra?a zgod? na zbycie prawa u?ytkowania wieczystego dzia?ek gruntu Nr 256/7 o powierzchni 12m2, 256/19 o powierzchni 163m oraz 256/20 o powierzchni 113m~, na rzecz w?a?cicieli nieruchomo?ci po?o?onych w Olsztynie przy ul. Andersa -zgodnie z za??cznikiem Nr 1.
§2
Cena sprzeda?y dzia?ek, o których mowa w §1 zostanie ustalona na podstawie wyceny dokonanej przez rzeczoznawc? maj?tkowego.
§3
Senat upowa?nia Rektora i Dyrektora Administracyjnego do ustalenia warunków umowy, o której mowa w niniejszej Uchwale oraz do sprzeda?y zgodnie z wycen? gruntu.
§4
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. J. Górecki
 

Uchwa?a Nr 112
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 30 listopada 2001 roku

w sprawie: wyra?enia   zgody   na   zawarcie przez  UWM  porozumienia  o  wspó?pracy z Sieci? Uniwersytetów Regionu Morza Ba?tyckiego .

Na podstawie art. 48 ust. l pkt 4 ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65 z 27.IX.1990 r.) postanawia si?, co nast?puje:
§1
Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie porozumienia o wspó?pracy z Sieci? Uniwersytetów Regionu Morza Ba?tyckiego.
§2
Tekst porozumienia stanowi za??cznik do Uchwa?y.

§3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. J. Górecki
 

Uchwa?a Nr 113
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 30 listopada 2001 roku

w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o wspó?pracy z Uniwersytetem w Essen, Republika Federalna Niemiec, Wydzia? Teologii (Fach-bereich 1).

Na podstawie art. 48 ust. l pkt 4 ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65 z 27.IX.1990 r.) postanawia si?, co nast?puje:
§1
Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie porozumienia o wspó?pracy z Uniwersytetem Essen, Republika Federalna Niemiec, Wydzia? Teologii (Fachbereich 1).

§2
Tekst porozumienia stanowi za??cznik do Uchwa?y.

§3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. J. Górecki
 

Uchwa?a Nr 114
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 30 listopada 2001 roku

w sprawie: przyznania tytu?u honorowego profesora prof. dr hab. Stanis?awowi Tyszkiewiczowi.

Na podstawie §10 Statutu Uniwersytetu oraz Uchwa?y Nr 9 Senatu Uniwersytetu z 24 wrze?nia 1999 r. stanowi si? co nast?puje:
§1
Senat Akademicki akceptuje wniosek dziekana Wydzia?u Nauki o ?ywno?ci i przyznaje tytu? profesora honorowego prof. dr hab. STANIS?AWOWI TYSZKIEWICZOWI.
§2
Wniosek dziekana Wydzia?u Nauki o ?ywno?ci w tej sprawie stanowi za??cznik do uchwa?y.

§3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. J. Górecki
 

Uchwa?a Nr 115
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 30 listopada 2001 roku

w sprawie: przyznania   tytu?u   honorowego profesora prof. dr hab. Stanis?awowi Zmarlickiemu.

Na podstawie §10 Statutu Uniwersytetu oraz Uchwa?y Nr 9 Senatu Uniwersytetu z 24 wrze?nia 1999 r. stanowi si? co nast?puje:
§1
Senat Akademicki akceptuje wniosek dziekana Wydzia?u Nauki o ?ywno?ci i przyznaje tytu? profesora honorowego prof. dr hab. STANIS?AWOWI ZMARLICKIEMU.
§2
Wniosek dziekana Wydzia?u Nauki o ?ywno?ci w tej sprawie stanowi za??cznik do uchwa?y.

§3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.


Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. J. Górecki
 


Zarz?dzenia
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie


Zarz?dzenie Nr 50
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 5 pa?dziernika 2001 roku

w sprawie: zasad wyboru firmy ubezpieczaj?cej studentów.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r o szkolnictwie wy?szym. (Dz. U. nr 65, póz. 385 z pó?niejszymi zmianami.) stanowi si? co nast?puje:
§1
Wyboru    firmy    ubezpieczaj?cej    studentów dokonuje Komisja w sk?adzie:
- Przewodnicz?cy Komisji - Prorektor ds. Studenckich
- Prezydium Rady Uczelnianej Samorz?du Studenckiego w Uniwersytecie, przy czym Przewodnicz?cy RUSS jest v-ce Przewodnicz?cym Komisji student cz?onek Samorz?du Studenckiego wskazany przez Prezydium RUSS.

 

§2
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (S.I.W.Z.) sporz?dzana b?dzie ka?dorazowo przed rozpocz?ciem post?powania i wskazywa?a b?dzie kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty.
2. S.I.W.Z. b?dzie dost?pna dla uczestników post?powania w sekretariacie Prorektora ds. Studenckich.
§3
1. Oferty,   zgodnie  ze   S.I.W.Z.   nale?y sk?ada?    w    zamkni?tych    kopertach w  terminie okre?lonym  w   S.I.W.Z. w sekretariacie Prorektora ds. Studenckich.
2. Otwarcie i rozstrzygni?cie ofert nast?pi w terminie 3 dni od dnia z?o?enia ofert. W otwarciu ofert mog? uczestniczy? przedstawiciele zainteresowanych firm.
3. O terminie otwarcia ofert uczestnicy post?powania zostan? powiadomieni telefonicznie.

 

§4
1. Komisja dokonuje wyboru oferty zgodnie z kryteriami okre?lonymi w S.I.W.Z., przyznaj?c okre?lon? ilo?? punktów.
2. W wypadku otrzymania przez oferty takiej samej ilo?ci punktów przewodnicz?cy   zarz?dza,   g?osowanie   nad ofertami.
3. G?osowanie opisane w ust. 2 odbywa si? zwyk?? si? wi?kszo?ci? g?osów.
4. Wybrana zostaje oferta, na któr? oddano wi?kszo?? g?osów.
§5
W posiedzenia Komisji sporz?dza si? protokó?, który podpisuj? wszyscy cz?onkowie Komisji.
§6
Przewodnicz?cy Komisji zawiadamia o wynikach posiedzenia wszystkich uczestników post?powania.

§7
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor prof. dr hab. J. Górecki
 

Zarz?dzenie Nr 51
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 8 pa?dziernika 2001 roku

w sprawie: utworzenia Studiów Podyplomowych w zakresie kszta?cenia pedagogów szkolnych i wychowawców.

Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia  12 wrze?nia  1990 r. o szkolnictwie wy?szym Dz. U. Nr 65 póz. 385 z pó?niejszymi zmianami, Zarz?dzenia nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia l  marca 2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów      podyplomowych w UWM w Olsztynie oraz stosownie do §4 Statutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:

§1
1. Na Wydziale Pedagogiki i Wychowania Artystycznego tworzy si? Studia Podyplomowe w zakresie kszta?cenia pedagogów   szkolnych   i   wychowawców.
2. Studia przeznaczone s? dla osób posiadaj?cych dyplom uko?czenia studiów wy?szych.

§2
Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie zaocznym.

§3
Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia l marca 2000 r.
§4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor prof. dr hab. J. Górecki


 
Zarz?dzenie Nr 53
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 20 pa?dziernika 2001 roku

w sprawie: zmiany nazwy Studiów Podyplomowych dla nauczycieli chemii w gimnazjum.

Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust.  2  ustawy z dnia   12  wrze?nia   1990  r. o szkolnictwie wy?szym Dz.U. Nr 65 póz. 385 z pó?niejszymi zmianami, Zarz?dzenia nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia l marca 2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplomowych w  UWM w Olsztynie  oraz Uchwa?y  Rady Wydzia?u Biologii z dnia 18 maja 2001 roku, stanowi si? co nast?puje:
§1
1. Zmienia si? nazw? realizowanych na Wydziale    Biologii    Studiów    Podyplomowych   dla   nauczycieli   chemii w gimnazjum.
2. Studia otrzymuj? nazw? Studia Podyplomowe   dla   nauczycieli   Chemii w Gimnazjum i Szko?ach Ponadgimnazjalnych.

§2
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania z moc? od l pa?dziernika 2001 r.

Rektor prof. dr hab. J. Górecki
 

Zarz?dzenie Nr 54
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 25 pa?dziernika 2001 roku

w sprawie: utworzenia  dziennych  i  zaocznych studiów doktoranckich na Wydziale Biologii.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65, póz. 385 z pó?n. zm.), ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o tytule naukowym i stopniach naukowych (Dz. U. nr 65, póz, 385) oraz rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 1991 roku w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów naukowych (Dz. U. Nr 58, póz. 249 z póz. zm.), stanowi si? co nast?puje:
§1
Tworzy si? na Wydziale Biologii dzienne i zaoczne studia doktoranckie w dziedzinie: nauki biologiczne, dyscyplina biologia.
§2
Studia trwaj? osiem semestrów i przeznaczone s? dla osób posiadaj?cych tytu? zawodowy magistra, magistra in?yniera, lekarza weterynarii lub inny równorz?dny.
§3
1. Program studiów doktoranckich oraz regulamin   studiów  ustali Rada  Wydzia?u, okre?laj?c   liczb?  zaj??  obowi?zkowych, liczb? obowi?zkowych egzaminów i zalicze?.
2. Rada Wydzia?u okre?li tak?e obowi?zkowy wymiar zaj?? dydaktycznych w prowadzeniu, których powinien bra? udzia? oraz, które powinien samodzielnie prowadzi? uczestnik studiów doktoranckich.

§ 4
Zasady organizacji studiów doktoranckich okre?la Zarz?dzenie nr l Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z 10 wrze?nia 1999 r. w sprawie: dziennych i zaocznych studiów doktoranckich.
§5
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania z moc? od l pa?dziernika 2001 r.

Rektor prof. dr hab. J. Górecki
 

Zarz?dzenie Nr 55
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 30 pa?dziernika 2001 roku

w sprawie: zmian w strukturze jednostek naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65, póz. 385 z pó?n. zm.) oraz §21 i §22 Statutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:

§1
Z dniem l listopada 2001 r. w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu wprowadza si? zmiany:
1) na Wydziale Biologii
• Zak?ad   Biochemii   przekszta?ca   si? w Katedr? Biochemii;
2) na   Wydziale   Kszta?towania   ?rodowiska i Rolnictwa
• zmienia   si?   nazw?   Zak?adu   Agroturystyki   i   Kszta?towania   Terenów Zieleni     na     Zak?ad Architektury Krajobrazu i Agroturystyki;
3) na Wydziale Pedagogiki  i  Wychowania Artystycznego
• Zak?ad Pedagogiki Ogólnej i Metodologii oraz Zak?ad Teorii Wychowania i Ekofilozofii przekszta?ca si? w Katedr? Pedagogiki Ogólnej;
4) na Wydziale Teologii
• Zak?ad Prawa Kanonicznego przekszta?ca si? w Katedr? Prawa Kanonicznego,
• Zak?ad Teologii Biblijnej przekszta?ca si? w Katedr? Teologii Biblijnej;

5)   na Wydziale Humanistycznym
• w Instytucie Historii i Stosunków Mi?dzynarodowych tworzy si? Zak?ad Stosunków Mi?dzynarodowych,
• Zak?ad Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej w??cza si? do Instytutu   Historii   i    Stosunków Mi?dzynarodowych.
§2
Z dniem l stycznia 2002 r. ustala si? nast?puj?c? struktur? Wydzia?u Nauk Technicznych:
• Instytut Budownictwa i In?ynierii Sanitarnej;
• Katedra  Edukacji  Technicznej, Informatycznej i Fizyki Metali;
• Katedra  Edukacji  Technologii Chemicznych;
• Katedra  Eksploatacji  Pojazdów i Maszyn;
• Katedra In?ynierii Rolniczej;
• Katedra Maszyn Roboczych i Procesów Separacji;
• Katedra   Mechaniki    i   Podstaw Konstrukcji Maszyn;
• Katedra  Technologii   Materia?ów i Maszyn;
• Katedra In?ynierii Procesów Rolniczych;
• Katedra   Elektrotechniki   i   Energetyki.

§3
Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu zleci dokonanie niezb?dnych czynno?ci zwi?zanych ze zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi niniejszym Zarz?dzeniem.
§4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor prof. dr hab. J. Górecki
 

Zarz?dzenie Nr 56
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 6 listopada 2001 roku

w sprawie: wynagrodzenia  nauczycieli akademickich w roku akademickim 2001/2002 za godziny ponadwymiarowe, za prowadzenie pracy dyplomowej-magisterskiej oraz wynagrodzenia osób prowadz?cych zaj?cia dydaktyczne na podstawie umowy o dzie?o lub umowy zlecenia

Na podstawie rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 wrze?nia 2001 r. sprawie warunków wynagradzania za prac? i przyznawanie innych ?wiadcze? zwi?zanych z prac? dla pracowników uczelni pa?stwowych (Dz. U. Nr 107, póz. 1182), ustalam w roku akademickim 2001/2002 najni?sze stawki wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, wynagrodzenie za prowadzenie pracy dyplomowej-magisterskiej oraz wynagrodzenie za prowadzenie zaj?? dydaktycznych na podstawie umowy o dzie?o lub umowy zlecenia.

§1
1. Za ponadwymiarowe zaj?cia dydaktyczne nauczyciele akademiccy, otrzymuj? za jedn? godzin? obliczeniow? wynagrodzenie wed?ug nast?puj?cych stawek:
Lp. Stanowisko Stawka za godzin? w z?otych
1. Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadaj?cy tytu? naukowy 35,00
2. Profesor nadzwyczajny posiadaj?cy stopie? naukowy doktora habilitowanego lub doktora, docent, adiunkt posiadaj?cy stopie? naukowy doktora habilitowanego 30,00
3. Adiunkt posiadaj?cy stopie? naukowy doktora, starszy wyk?adowca 28,00
4. Asystent, wyk?adowca, lektor, instruktor 23,00

Dziekan, w ramach posiadanych ?rodków finansowych, mo?e podwy?szy? stawk? wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe wg zasad okre?lonych rozporz?dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 26 wrze?nia 2001 roku (Dz. U. Nr 107, póz. 1182). Rektor na wniosek kierownika jednostki mi?dzywydzia?owej, ogólnouczelnianej mo?e podwy?szy? stawk? wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, w ramach posiadanych ?rodków finansowych jednostki, wg zasad okre?lonych rozporz?dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 26 wrze?nia 2001 roku (Dz. U. Nr 107, póz. 1182 ).
§ 2
Nauczyciel akademicki, który w roku akademickim wykona? zaj?cia dydaktyczne w obowi?zuj?cym wymiarze, za prowadzenie pracy dyplomowej-magisterskiej (po pozytywnej ocenie pracy), otrzyma jednorazowe wynagrodzenie w ni?ej podanej kwocie:
Lp. Stanowisko Kwota w z?otych
1. Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadaj?cy tytu? naukowy 175,00
2. Profesor nadzwyczajny posiadaj?cy stopie? naukowy doktora habilitowanego lub doktora, docent, adiunkt posiadaj?cy stopie? naukowy doktora habilitowanego 150,00
3. Adiunkt posiadaj?cy stopie? naukowy doktora, starszy wyk?adowca posiadaj?cy stopie? doktora 140,00

2. W przypadku wzrostu, okre?lonej w §1 zarz?dzenia, stawki za godziny ponadwymiarowe, wynagrodzenie za prowadzenie pracy dyplomowej-magisterskiej, ustala si? zgodnie z §5 ust. 3, pkt. l Uchwa?y nr 74 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko • Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2001 roku w sprawie ustalania wysoko?ci pensum dydaktycznego oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich, w roku akademickim 2001/2002.

§3
1. Osoby prowadz?ce zaj?cia dydaktyczne na podstawie umowy o dzie?o lub umowy-zlecenia,  otrzymuj? za jedn? godzin? dydaktyczn? wynagrodzenie wed?ug ni?ej okre?lonych stawek:
2. Rektor na wniosek dziekana (kierownika jednostki mi?dzywydzia?owej, ogólnouczelnianej) mo?e podwy?szy? wysoko?? stawki w zale?no?ci od posiadanych na wydziale (w jednostce) ?rodków finansowych.
§4
Traci moc zarz?dzenie nr 52 Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 pa?dziernika 2001 roku.
§5
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor prof. dr hab. J. Górecki


Zarz?dzenie Nr 57
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 30 listopada 2001 roku

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu ?wiadczenia us?ug telekomunikacyjnych w UWM w Olsztynie.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. nr 65 póz. 385) stanowi si? co nast?puje:

§1
Z dniem l grudnia 2001 r. wprowadza si? Regulamin ?wiadczenia us?ug telekomunikacyjnych, stanowi?cy za??cznik do niniejszego zarz?dzenia.

§2
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor prof. dr hab. J. Górecki
 

Zarz?dzenie Nr 58
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 5 grudnia 2001 roku

w sprawie: zmian w strukturze jednostek naukowo-dydaktycznych.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65, póz. 385 z pó?n. zm.) oraz §21 i §22 Statutu Uniwersytetu i Uchwa? Senatu Nr 108 i 109 z 30 listopada 2001 r., stanowi si? co nast?puje:

§1
Z dniem l stycznia 2002 r. Na Wydziale Pedagogiki i Wychowania Artystycznego:
• znosi si? Instytut Nauk Pedagogicznych i Spo?ecznych;
• w Katedrze Socjologii znosi si? Zak?ad Organizacji   i   Zarz?dzania   O?wiat?, pozostawiaj?c w tej katedrze struktur? bezzak?adow?.
§2
Z dniem 31 grudnia 2001 r. znosi si? struktur? organizacyjna Wydzia?u Prawa i Administracji obowi?zuj?c? na podstawie Uchwa?y Senatu Nr 87 z dnia 10 lipca 2001 r.

§3
Z dniem l stycznia 2002 r. struktur? Wydzia?u Prawa i Administracji tworz? nast?puj?ce jednostki organizacyjne:
• Katedra Prawa Karnego Materialnego i Procesu Karnego;
• Katedra Prawa Konstytucyjnego i Historii  Doktryn  Politycznych  i  Prawnych;
• Katedra  Prawa Cz?owieka i Prawa Europejskiego;
• Katedra Teorii i Filozofii Prawa i Pa?stwa;
• Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego;
• Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji;
• Zak?ad Post?powania Cywilnego;
• Zak?ad Kryminologii, Wiktymologii i Problematyki Przest?pczo?ci Zorganizowanej;
• Zak?ad Kryminalistyki i Medycyny S?dowej;
• Zak?ad  Post?powania Administracyjnego i S?dowoadministracyjnego;
• Zak?ad Prawa Ochrony ?rodowiska;
• Zak?ad Historii Pa?stwa i Prawa Polskiego;
• Zak?ad Powszechnej Historii Pa?stwa i Prawa;
• Zak?ad Prawa Rzymskiego i Prawa Kanonicznego;
• Zak?ad Prawa Mi?dzynarodowego Publicznego;
• Zak?ad Ekonomii, Finansów i Prawa Finansowego.

§4
Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu zleci dokonanie niezb?dnych czynno?ci zwi?zanych ze zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi niniejszym Zarz?dzeniem.
§5
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor prof. dr hab. J. Górecki

 
Zarz?dzenie Nr 59
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 5 grudnia 2001 roku

w sprawie: utworzenia Podyplomowych studiów z zakresie nauczania przedmiotu „Przedsi?biorczo??".

Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym Dz. U. Nr 65 póz. 385 z pó?niejszymi zmianami, Zarz?dzenia nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia l marca 2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplomowych w UWM w Olsztynie oraz stosownie do §4 Statutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:
§1
1. Na Wydziale Zarz?dzania tworzy si? Podyplomowe Studia w zakresie  nauczania przedmiotu „Przedsi?biorczo??"
2. Studia przeznaczone s? dla osób posiadaj?cych dyplom uko?czenia studiów wy?szych.

§ 2
Nauka na studium trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie zaocznym.
§3
Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia l marca 2000 r.
§4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor prof. dr hab. J. Górecki
 

Zarz?dzenie Nr 60
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 5 grudnia 2001 roku

w sprawie: utworzenia Podyplomowych studiów w zakresie biologii dla nauczycieli gimnazjum i szkó? ponadgimnazjalnych.

Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia  12 wrze?nia  1990 r. o szkolnictwie wy?szym Dz. U. Nr 65 póz. 385 z pó?niejszymi zmianami, Zarz?dzenia nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia l marca 2000 r. W sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplomowych w UWM w Olsztynie oraz stosownie do §4 Statutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1. Na Wydziale Pedagogiki i Wychowania Artystycznego tworzy si? Studia Podyplomowe w zakresie biologii dla nauczycieli gimnazjum i szkó? ponadgimnazjalnych.
2. Studia przeznaczone s? dla osób posiadaj?cych dyplom uko?czenia studiów wy?szych.

§2
Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie zaocznym.

§3
Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia l marca 2000 r.
§4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor prof. dr hab. J. Górecki


Zarz?dzenie Nr 61
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 15 grudnia 2001 roku

w sprawie: kalendarium podstawowych cyklicznych czynno?ci zwi?zanych z funkcjonowaniem Uniwersytetu w 2002 roku.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. nr 65, póz. 385) stanowi si?, co nast?puje:

§1
Ustala si? kalendarium podstawowych cyklicznych czynno?ci zwi?zanych z funkcjonowaniem Uniwersytetu w roku 2001 w brzmieniu, jak w za??czniku do niniejszego zarz?dzenia.

§2
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.


Rektor prof. dr hab. J. Górecki
 
 
Za??cznik do Zarz?dzenia Nr 61 z 15 grudnia 2001 r.
KALENDARIUM
podstawowych cyklicznych czynno?ci zwi?zanych z funkcjonowaniem
Uniwersytetu w roku 2002.


Lp. Wyszczególnienie Termin sk?adania
1 2 3
SEKRETARZ UCZELNI - tel. 36-93
1. Wnioski personalne na Senat na  2  tyg.   przed   posiedzeniem Senatu
SEKRETARIAT REKTORA - tel. 33-30
2. Indeksy studentów przyj?tych na I rok studiów do podpisu przez rektora do 15 wrze?nia
BIURO INFORMACJI I PROMOCJI UCZELNI - tel. 35-05, fax. 527-39-08
3. Zapowiedzi imprez naukowych, organizacyjnych i innych okoliczno?ciowych - na wydziale, w instytucie, katedrze, zak?adzie, itp. z tygodniowym wyprzedzeniem
4. Notatki informacyjne o odbytych seminariach, konferencjach naukowych, zjazdach absolwentów i innych wydarzeniach nast?pnego dnia po realizacji
5. Materia?y fotograficzne z uroczysto?ci wydzia?owych, instytutowych itp. w ci?gu tygodnia od imprezy
BIURO ds. KADR - tel. 34-74,37-71, 37-74, 36-00
6. ODZNACZENIA
a) Pa?stwowe ordery i krzy?e zas?ugi oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej, Zas?u?ony Pracownik Rolnictwa b) uczelniane do 3 1 stycznia do 31 maja
7. NAGRODY
a) Ministra Edukacji Narodowej i innych resortów b) Prezesa Rady Ministrów za wyró?niaj?ce si? rozprawy doktorskie i habilitacyjne (MP Nr 34/94, póz. 252) c) Rektora do 15 lutego
do 15 stycznia do 31 maja
8. Plany urlopów do 20 stycznia (I pó?rocze) do 30 czerwca (II pó?rocze)
9. Sprawozdanie z realizacji urlopów do 1 0 ka?dego m-ca po zako?czeniu kwarta?u
10. Planowane urlopy naukowe na doko?czenie pracy doktorskiej lub na doko?czenie pracy habilitacyjnej do 30 lipca przed nast?pnym rokiem akademickim
11. Plany doktoratów i habilitacji do 3 1 stycznia
12. Zg?oszenia na podyplomowe doskonalenie oraz inne formy kszta?cenia zawodowego do 30 czerwca
13. Wnioski o stypendia doktorskie i habilitacyjne planowane na rok 2002 do 30 czerwca (sem. zimowy) do 3 1 grudnia (sem. letni)
14. Podania o przydzielenie wczasów we w?asnym o?rodku (Tomaszkowo, Ba?dy) oraz jachty i przyczepy od 1 do 30 kwietnia

15. Podania  o dofinansowanie  wypoczynku  indywidualnego tzw. „wczasy turystyczne" od 15 kwietnia do 15 czerwca
16. Podania o dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci od 15 marca do 30 kwietnia
 BIURO ds. KSZTA?CENIA - tel. 38-35, 34-23, 32-87, 45-09 
17. Informacje o stanie liczbowym studentów na wydzia?ach (studia dzienne i zaoczne) do 3 ka?dego miesi?ca
18. Sprawozdanie z wykonania pensum dydaktycznego w roku akademickim. Wykaz nauczycieli akademickich, którzy nie wykonali pensum dydaktycznego do 30 pa?dziernika
19. Wnioski o stypendium Ministra Edukacji Narodowej do 30 czerwca
20. Rozliczenie wyp?at za godziny ponad-wymiarowe i zlecone do 30 wrze?nia
21. Plany obci??enia dydaktycznego nauczycieli akademickich na bie??cy rok akademicki do 10 pa?dziernika
22. Sprawozdanie   GUS,   o   studiach  dziennych,   zaocznych, eksternistycznych wg stanu na 30 listopada do 15 grudnia
23. Sprawozdanie GUS o pomocy materialnej i socjalnej dla studentów wg stanu na dzie? 30 listopada do 13 grudnia
 BIURO NAUKI i WSPÓ?PRACY z GOSPODARK? SEKCJA ORGANIZACJI BADA? NAUKOWYCH
- tel. 35-52 
24. Sprawozdanie    z    uczelnianych    grantów    badawczych realizowanych w 2001 r. do 3 1 stycznia
25. Raporty roczne z realizacji projektów autorskich (KBN) do 28 lutego
26. Seminaryjny odbiór grantów uczelnianych za 2001 r. do 28 lutego
27. Wnioski o uczelniane granty badawcze na 2002 r. do 3 1 marca i do 30 wrze?nia
28. Karty informacyjne do system SYNABA w ci?gu miesi?ca od rozpocz?cia tematu
29. Karty informacyjne do systemu SIBROL do 3 1 marca
30. Wnioski o zakup aparatury oraz na inwestycje budowlane (KBN) do 31 maja
31. Wnioski na celowe zakupy aparaturowe z funduszu bada? w?asnych do 30 kwietnia
32. Wnioski na dzia?alno?? ogólnotechniczn? (DOT) do 31 lipca
33. Wnioski na dzia?alno?? statutow?, badania w?asne i SPUB-y (KBN) do 15 sierpnia
34. Wnioski   autorskie   na  realizacj?  projektów   badawczych (KBN) do 3 1 stycznia i do 3 1 lipca
35. Wnioski o finansowanie projektów badawczych zamawianych i celowych (KBN) w ci?gu ca?ego roku
36. Raporty ko?cowe z realizacji projektów autorskich - granty (KBN) w ci?gu 30 dni od zako?czenia grantu
37. Wykaz publikacji za rok 2001 wraz z dyskietk? do 30 czerwca - przekazanie do Biblioteki G?ównej
 BIURO WSPÓ?PRACY z ZAGRANIC? - tel. 39-26, 33-46 
38. Sprawozdanie z realizacji wspó?pracy z zagranic? do 15 stycznia
39. Wnioski do MEN o wyjazdy zagraniczne do 15 pa?dziernika
40. Wnioski o dofinansowanie przez KBN wspó?pracy z zagranic? patrz: www.kbn.gov.pl
41 Projekty do programu Leonardo Da Vinci do 3 1 marca
42. Wnioski o projekty finansowane przez NATO do 15 stycznia do 15 maja do 1 5 wrze?nia
43. Wnioski do Fundacji im. Stefana Batorego o dofinansowanie udzia?u w zagranicznych kongresach i konferencjach do 15 stycznia do 15 kwietnia do 15 czerwca do 15 pa?dziernika
44. Program SOCRATES/ERASMUS - kontrakt instytucjonalny do 1 listopada
45. Program SOCRATES/ERASMUS raport z kontraktu instytucjonalnego do 1 listopada
46. Wnioski do Polskiego Biura CEEPUS do 15 stycznia
47. 5 Program Ramowy 5 i 6 Patrz: http://www.npk.gov.pl
G?ÓWNY IN?YNIER
-tel.35-70, 35-31
48. Prace  remontowe  wymagaj?ce  uj?cia  w rocznym planie remontów do 30 listopada roku poprzedzaj?cego
49. Pozosta?e prace modernizacyjno-eksploatacyjne nie wymagaj?ce uj?cia w rocznym planie remontów na  3  m-ce  przed  planowanym remontem
DZIA? TRANSPORTU i ZAOPATRZENIA
-tel.34-04, 33-81
DZIA? TRANSPORTU i ZAOPATRZENIA
-tel.34-04, 33-81
50. Zamawianie ?rodków transportu a) autokarów b) samochodów osobowych i dostawczych c) samochodów ci??arowych i innych pojazdów semestralnie 3 dni przed planowanym wyjazdem 5 dni przed planowanym wyjazdem

Zarz?dzenie Nr 62
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 15 grudnia 2001 roku

w sprawie: zmian w Regulaminie Pracy Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

Na podstawie art. 49 ust.2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. nr 65, póz. 385 z pó?niejszymi zmianami) w zwi?zku z art. 104 Kodeksu pracy w Regulaminie Pracy Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:
§1
§12 ust. l pkt. 3 otrzymuje brzmienie: 3) pracowników poligrafii zatrudnionych stale przy pracach   szczególnie   uci??liwych   lub w warunkach szkodliwych dla zdrowia, których czas pracy wynosi przeci?tnie 36,25 godzin  tygodniowo  i  którzy pracuj? w  godz. od7°° do l415.
§ 2
Zmiany Regulaminu Pracy wchodz? w ?ycie po up?ywie dwóch tygodni od dnia podania do publicznej wiadomo?ci pracowników.

Rektor prof. dr hab. J. Górecki

Zarz?dzenie Nr 63
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 15 grudnia 2001 roku

w sprawie: gospodarki drukami ?cis?ego zarachowania w jednostkach organizacyjnych Uczelni

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12.09.1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. nr 65, póz. 385 z pó?n. zm.), stosownie do ustawy z 29 wrze?nia 1994 r. o rachunkowo?ci (Dz. U. nr 121 póz. 501 z pó?n. zm) stanowi si? co nast?puje:
§1
1. Drukami   ?cis?ego   zarachowania   s? druki  p?atne  oraz  druki,  które  podlegaj? kontroli ilo?ciowej co do ka?dego egzemplarza.
2. Druki ?cis?ego zarachowania musz? by? oznakowane (ponumerowane), odpowiednio ewidencjonowane i zabezpieczone. Ewidencj? druków ?cis?ego zarachowania   prowadzi   si?   w specjalnie do tego celu za?o?onej ksi?dze.
§2
Druki ?cis?ego zarachowania obowi?zuj?ce w Uniwersytecie dzieli si? na nast?puj?ce grupy:
a) druki dla szkolnictwa wy?szego (SW),
b) druki finansowe,
c) druki obrotu magazynowego,
d) druki spraw osobowych,
e) ksi?gi druków ?cis?ego zarachowania.
§3
l.    Do grupy druków dla szkolnictwa wy?szego wykazanych w pi?mie MEN L.dz. DA-252-11/96 z dnia 16 pa?dziernika 1996 r. -jako druki obowi?zuj?ce podlegaj?ce ewidencji ?cis?ego zarachowania nale??:
a) indeksy symbol I - l SW,
b) legitymacje studenckie symboli - 2 SW,
c) ca?a grupa dyplomów i ?wiadectw symbol I - 3 SW do I - 9b SW,
d) legitymacje    uczestnika    studiów doktoranckich symbol I - 11 SW,
e) za?wiadczenia  o  stanie  odbytych studiów symbol II - 28 SW,
f) indeksy uczestnika studiów doktoranckich symbol II - 44 SW,
g) za?wiadczenia   o   przygotowaniu pedagogicznym,
h) certyfikat jako?ci kszta?cenia przyznany przez Konferencj? Rektorów Uniwersytetów Polskich na wniosek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.
2. Do grupy druków finansowych nale??:
a) ksi??eczki czeków gotówkowych, weksle i czeki rozliczeniowe,
b) dowody wp?aty (KP - „kasa przyjmie") i dowody wyp?aty (KW - „kasa wyp?aci").
3. Do grupy druków obrotu magazynowego nale??:
a) dowody przyj?cia   do   magazynu (Pz - „Przychód zewn?trzny"),
b) dowody  przyj?cia  do   magazynu (Pw  -   „Produkcja   w?asna" (Zak?ad Poligraficzny),
c) dowody     wydania   z   magazynu (Rw - „Rozchód wewn?trzny"),
d) dowody   wydania   z   magazynu (Wz - „Wydanie na zewn?trz"),
e) dowody przesuni?cia mi?dzy magazynami (Mm).
4. Do   grupy druków Biura Kadr, P?ac i Spraw Socjalnych nale??:
a) legitymacje uprawniaj?ce do ulg kolejowych symbol MEN 03-14,
b) legitymacje ubezpieczeniowe pracownicze i rodzinne,
Ewidencj? legitymacji ubezpieczeniowych prowadzi si? zgodnie z instrukcj? ZUS.
c)    legitymacje uprawniaj?ce do 50% zni?ki na PKP.
5. W jednostkach organizacyjnych Uczelni, w których prowadzone s? obroty p?odami  rolnymi oraz   zwierz?tami powinna by?  prowadzona ewidencja druków ?cis?ego zarachowania na potrzeby tych jednostek (Ba?dy, ???any, Tomaszkowo, Stary Dwór).
§4
1. Wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni, stosuj?c którykolwiek z wymienionych w Zarz?dzeniu druków, obowi?zane s? do prowadzenia „Ksi?gi druków ?cis?ego zarachowania", w których ka?dorazowo winne by? wpisywane wp?ywy i rozchody druków oraz uwidoczniony aktualny ich stan.
2. Na ostatniej stronie ksi?gi obok piecz?ci ??kowej lub naklejki z piecz?ci? urz?dow? kierownik jednostki organizacyjnej i kwestor stwierdzaj? podpisami ilo?? stron ksi?gi.
§5
Druki ?cis?ego zarachowania wraz z ksi?g? przechowuje si? w zamkni?tej kasie lub szafie pancernej.

§6
1. Druki ?cis?ego zarachowania przyjmuje i wydaje pracownik wyznaczony przez kierownika jednostki organizacyjnej. Pracownik ten odpowiedzialny jest za prawid?owe prowadzenie ewidencji i gospodark? drukami ?cis?ego zarachowania.
2. Dla ka?dego rodzaju druków zak?ada si? w ksi?dze druków odr?bn? stron?.
3. Zapisy w ksi?dze druków ?cis?ego zarachowania powinny by? dokonywane czytelnie. Omy?kowy   zapis   nale?y przekre?li? tak, aby mo?na by?o odczyta? b??dny zapis i wpisa? prawid?owy zapis. Osoba dokonuj?ca poprawki powinna obok wniesionej poprawki umie?ci? swój podpis i dat? dokonania tej czynno?ci.
§7
1. Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich, Kwestura oraz Sekcja Zaopatrzenia, Transportu i Magazynów zaopatruj? jednostki organizacyjne w druki wymienione w niniejszym Zarz?dzeniu.
2. Wydane druki odnotowuje si? w „Ksi?dze druków ?cis?ego zarachowania", natomiast druki zakupione przez Sekcj? Zaopatrzenia, Transportu i Magazynów pobierane s? z Magazynu Gospodarczego.
3. Przychód i rozchód druków z?o?onych w bloczki i ksi??eczki (ksi??eczki czekowe, kwitariusze przychodowe, rozchodowe), odnotowuje si? w ksi?dze druków ?cis?ego zarachowania z wykazaniem ilo?ci bloczków x ilo?? kart. Rozchód poszczególnych egzemplarzy tego rodzaju druków odnotowuje si? w rejestrach, kontrolkach itp. - zgodnie z instrukcjami, które reguluj? wydawanie tych druków.
§8
1. Kierownik   jednostki   organizacyjnej, w której prowadzona jest „Ksi?ga druków" co najmniej raz w roku sprawdza i potwierdza podpisem faktyczny stan druków ze stanem ewidencyjnym.
2. Kontrola wykorzystania kwitariuszy przychodowych powinna by? przeprowadzana przez kwestora   lub   przez upowa?nionego przez niego pracownika  na  bie??co  przy  okazji  wp?at gotówki do kasy przez poszczególnych inkasentów, a najpó?niej po zako?czeniu ka?dego miesi?ca.
3. Druki ?cis?ego zarachowania powinny by? inwentaryzowane nie rzadziej ni? raz w roku.

§ 9
1. W razie zagini?cia (zgubienia lub kradzie?y) druków ?cis?ego zarachowania nale?y   niezw?ocznie  przeprowadzi? inwentaryzacj? druków i ustali? liczb? i cechy (numery, serie) zaginionych druków.
2. Natychmiast po stwierdzeniu zagini?cia druków ?cis?ego zarachowania nale?y:

a) sporz?dzi?  protokó?  zagini?cia, wskazuj?c winnych;
b) razie zagini?cia czeków powiadomi?  niezw?ocznie  bank finansuj?cy, który wyda? czeki;
c) w uzasadnionych przypadkach podejrzenia  przest?pstwa  zawiadomi? policj?.
3. Wszystkie  zawiadomienia  o  zagini?ciu druków ?cis?ego zarachowania powinny zawiera? nast?puj?ce dane:
a) liczb? zaginionych druków lu?nych lub bloczków z podaniem liczby egzemplarzy w ka?dym   komplecie druków;
b) dok?adne cechy druków zaginionych (numer, seria, symbol druku oraz rodzaje i nazwy piecz?ci);
c) dat? zagini?cia druków;
d) okoliczno?ci zagini?cia druków;
e) miejsce zagini?cia druków;
f) dok?adny adres jednostki ewidencjonuj?cej druki.
4.  Druki ?cis?ego zarachowania b??dnie uzupe?nione powinny by? anulowane przez wpisanie adnotacji „ANULOWANO" wraz z dat? i czytelnym podpisem osoby dokonuj?cej tych czynno?ci. Anulowane druki o ile s? broszurowe nale?y pozostawi? w bloku, a lu?ne druki nale?y przechowywa? w przeznaczonym do tego celu segregatorze lub teczce.

5.  W przypadku zniszczenia druków ?cis?ego zarachowania nale?y sporz?dzi? komisyjny protokó?, który winien by? przechowywany w aktach prowadzonych przez osob? odpowiedzialn? za gospodark? drukami ?cis?ego zarachowania.

§ 10
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor prof. dr hab. J. Górecki
 

Decyzje Rektora


Decyzja Nr 14
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 15 pa?dziernika 2001 roku

w sprawie: podzia?u kompetencji miedzy rektorem a prorektorami

Na podstawie art. 49 ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 69, póz. 385).
§ 1
Ustalam podzia? kompetencji mi?dzy rektorem i prorektorami, jak ni?ej:
REKTOR:
1. Reprezentuje Uniwersytet na zewn?trz - w kraju i za granic?.
2. Sprawuje   nadzór   nad   administracj? i gospodark? Uniwersytetu.
3. Dokonuje rozdzia?u ?rodków finansowych  zgodnie   z   planem  rzeczowo-finansowym Uniwersytetu oraz kontroluje jego realizacj?.
4. Nadzoruje i inicjuje doskonalenie Statutu Uniwersytetu, struktur organizacyjnych oraz regulaminów obowi?zuj?cych w Uniwersytecie.
5. Przewodniczy   posiedzeniom   Senatu, zasi?ga opinii Senatu w szczególno?ci w zakresie celów strategicznych, rozwoju uczelni, spraw osobowych, maj?tkowych, ekonomicznych oraz organizuje wykonanie uchwa? Senatu.
6. Prowadzi polityk? kadrow? w zakresie:
l/   powo?ywania:

a) kierowników   instytutów,   katedr, zak?adów, klinik,
b) kierowników   jednostek   mi?dzywydzia?owych, ogólnouczelnianych oraz dyrektora Biblioteki G?ównej,
c) dyrekcji administracji Uniwersytetu,
d) w?adz spó?ek jednoosobowych i fundacji Uniwersytetu,
2/ mianowania na stanowiska:
a) profesorów nadzwyczajnych,
b) profesorów zwyczajnych.

7. Nadzoruje przygotowanie prognoz rozwoju Uniwersytetu, inicjuje i nadzoruje kierunki wspó?pracy z zagranic?.
8. W zakresie bie??cego funkcjonowania i rozwoju strukturalnego uczelni, stosownie do zada? statutowych i celów rozwojowych:

a) nadzoruje     i     inicjuje     zmiany w   strukturze   organizacyjnej   Uniwersytetu,
b) nadzoruje wykorzystanie ?rodków finansowych, przeznaczonych na dzia?alno??   dydaktyczn?   i   badania   naukowe,
c) nadzoruje przygotowywanie projektów rozwoju Uniwersytetu w zakresie inwestycji budowlanych, remontów i gospodarki nieruchomo?ciami, zakupów sprz?tu, aparatury lub innego mienia ruchomego.

9. Inicjuje i koordynuje polityk? informacyjn? Uniwersytetu.
10. Uchyla   decyzje kierowników jednostek organizacyjnych Uniwersytetu - je?eli decyzje te s? niezgodne z przepisami, ustawami,  Statutem Uniwersytetu oraz regulaminami i zarz?dzeniami   wewn?trznymi lub naruszaj? wa?ny interes Uczelni.
11. Wspó?pracuje z komisjami senackimi i uczelnianymi, a w szczególno?ci z Komisj? ds. Rozwoju, Bud?etu i Maj?tku,  Komisj? Statutow? i  Komisj? ds. Wspó?pracy z Zagranic?.
PROREKTOR - I ZAST?PCA REKTORA
1. Inicjuje  i  nadzoruje  polityk?  edukacyjn? w Uniwersytecie i na zewn?trz.
2. Sprawuje     nadzór     nad     rekrutacj? na wszystkie kierunki studiów.
3. Czuwa nad jako?ci? kszta?cenia i przewodniczy Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej.
4. Reprezentuje  UWM   w   Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.
5. Inicjuje tworzenie nowych kierunków kszta?cenia.
6. Inicjuje i koordynuje wspó?prac? z zagranic? w sferze rekrutacji oraz kierowanie za granic? kadr? naukowo-dydaktyczn? i studentów.
7. Pe?ni funkcj? prze?o?onego w odniesieniu do Studium J?zyków Obcych, Centrum Studiów Ba?tyckich, Centrum Edukacji Nauczycielskiej oraz Radia UWM-FM.
8. Zast?puje Rektora Uniwersytetu w sprawach mu powierzonych.
9. Nadzoruje prac? Biura ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich, Biura ds. Informacji i Promocji Uczelni oraz Biura Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów.
10. Wspó?pracuje z komisjami senackimi, a w szczególno?ci z Komisj? ds. Dydaktycznych i Komisj? Statutow?.
PROREKTOR ds. KADR
1. Inicjuje i nadzoruje polityk? kadrow? Uniwersytetu.
2. Nadzoruje ochron? informacji niejawnych w Uniwersytecie.
3. Tworzy kryteria oceny pracowników oraz nadzoruje okresowe oceny.
4. Mianuje pracowników naukowo-dydaktycznych na stanowiska asystentów, adiunktów oraz mianuje pracowników dydaktycznych i naukowych.
5. Zawiera umowy o prac? z pracownikami nie b?d?cymi nauczycielami akademickimi zatrudnionymi na wydzia?ach i w jednostkach mi?dzywydzia?owych.
6. Wspó?pracuje ze zwi?zkami zawodowymi dzia?aj?cymi w Uniwersytecie we wszystkich sprawach dotycz?cych  pracowników  Uniwersytetu, a w szczególno?ci:
- w  zakresie  spraw  socjalno-bytowych,
- w ustalaniu zasad wynagradzania, nagród oraz odznacze? pa?stwowych, resortowych oraz uczelnianych.
7. Nadzoruje sprawy z zakresu bezpiecze?stwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpo?arowej.
8. Przewodniczy    Uczelnianej    Komisji Oceniaj?cej   ds.   Nauczycieli   Akademickich.
9. Czuwa nad prawid?owym trybem post?powania Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich.
10. Wspó?pracuje z komisjami senackimi i uczelnianymi, a w szczególno?ci z Komisj? ds. Kadr.
PROREKTOR ds. NAUKI
1. Nadzoruje dzia?alno?? naukow? w Uniwersytecie.
2. Inicjuje, wspomaga i nadzoruje wnioskowanie o finansowanie dzia?alno?ci badawczej ze ?rodków:
- Komitetu Bada? Naukowych,
- Fundacji  krajowych  i  zagranicznych,
- podmiotów gospodarczych,
- programów europejskich i ?wiatowych,
- innych ?róde?.
3. Organizuje i koordynuje funkcjonowanie uczelnianego programu badawczego.
4. Nadzoruje proces  podzia?u ?rodków finansowych przeznaczonych na badania  naukowe. Czuwa  nad   racjonalno?ci? wydatkowania tych ?rodków.
5. Nadzoruje rozliczanie tematów i zada? badawczych, nadzoruje opracowywanie uczelnianej i wydzia?owych rocznych syntez wyników bada? naukowych oraz wspiera dzia?alno?? publikacyjn? wyników bada? naukowych.
6. Koordynuje dzia?alno?? badawcz? jednostek organizacyjnych wydzia?ów i jednostek mi?dzywydzia?owych Uniwersytetu, w tym:
- nadzoruje tworzenie wydzia?owych planów rzeczowo-finansowych dzia?alno?ci badawczej,
- nadzoruje wnioskowanie i zakupy aparatury badawczej,
- nadzoruje dzia?alno?? specjalistycznych laboratoriów, pracowni oraz stacji do?wiadczalnych.
7. Nadzoruje uczelnian? ofert? naukow? w zakresie:
- sprzeda?y wyników bada?,
- polityki licencyjnej i ochrony patentowej,
- wdra?ania wyników bada?.
8. Nadzoruje prace nad za?o?eniami planu rzeczowo-finansowego Uczelni.
9. Nadzoruje wspó?prac? uczelni ze spó?kami, fundacjami i stowarzyszeniami prowadz?cymi dzia?alno?? z udzia?em Uniwersytetu.
10. Nadzoruje terenowe stacje dydaktyczno-badawcze.
11. Wypowiada si? w sprawie organizacji imprez naukowych (sympozja, konferencje, kongresy i zjazdy naukowe) oraz   udzia?u   pracowników   uczelni w tych imprezach.
12. Reprezentuje uczelni? we wspó?pracy z Fundacj? im. M. Oczapowskiego.
13. Wraz z dyrektorem administracyjnym przedstawia Senatowi okresowe informacje o sytuacji    ekonomicznej uczelni.
14. Wspó?pracuje z komisjami senackimi i  uczelnianymi, a w szczególno?ci z Komisj? ds. Nauki, Komisj? ds. Rozwoju, Bud?etu i   Maj?tku oraz Komisj? ds. Wspó?pracy z Zagranic?.
PROREKTOR ds. STUDENCKICH
1. Czuwa  nad   realizacj? toku   studiów w Uniwersytecie.
2. Sprawuje opiek? nad wszelkimi formami ?ycia kulturalnego, spo?ecznego i sportowego studentów.
3. Wspó?pracuje   z   samorz?dem   studenckim oraz stowarzyszeniami i organizacjami studenckimi.
4. Udziela zezwole? na imprezy i zgromadzenia studentów na terenie uczelni
5. Nadzoruje tworzenie i funkcjonowanie systemu udzielania pomocy materialnej dla studentów - w ramach krajowych i zagranicznych programów.
6. Koordynuje  dzia?alno??  sportowo-rekreacyjn? w Uniwersytecie.
7. Pe?ni funkcj? prze?o?onego w odniesieniu  do  Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Kieruje wspó?prac? uczelni z AZS.
8. Czuwa nad kszta?ceniem i sprawami socjalno-bytowymi   studentów  niepe?nosprawnych.
9. Nadzoruje dzia?alno?? studenckich kó? naukowych.
10. Wspó?pracuje z fundacjami zajmuj?cymi si? sprawami studentów.
11. Wspó?pracuje    z    senack?    Komisj? ds. Dydaktycznych.
12. Wspó?pracuje z Komisj? Dyscyplinarn? ds. Studentów.
13. Sprawuje    nadzór    nad     uczelnian? (LAN) i ?rodowiskow? (OLMAN) sieci? informatyczn?.
14. Nadzoruje dzia?alno?? Centrum Informatycznego.
PROREKTOR ds.  STUDIÓW DOKTORANCKICH
1. Nadzoruje kszta?cenie na studiach doktoranckich oraz czuwa nad sprawami socjalno-bytowymi   uczestników   studiów doktoranckich.
2. Czuwa  nad   organizacj?  i   realizacj? kszta?cenia kursowego w ramach specjalnych programów krajowych i zagranicznych.
3. Nadzoruje organizacj? kszta?cenia na studiach podyplomowych.
4. Nadzoruje      dzia?alno??      Biblioteki G?ównej.
5. Wspó?pracuje z Rad? Biblioteczn?.
6. Nadzoruje  dzia?alno??  Wydawnictwa Uniwersytetu.
7. Wspó?pracuje    z    Kolegium    Wydawniczym.
8. Organizuje  tworzenie  planów  wydawniczych i nadzoruje ich realizacj?.
9. Organizuje i nadzoruje prace nad dokumentacj? historyczn? Uniwersytetu.
10. Nadzoruje   prac?   Archiwum   Uczelnianego.
11. Wspó?pracuje z Rad? Archiwaln?.

§ 2
Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem jej podpisania.

§ 3
Traci moc Decyzja Nr 17 Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie / l wrze?nia 2000 r. w sprawie podzia?u czynno?ci mi?dzy rektorem i prorektorami.

Rektor prof. dr hab. J. Górecki
 

Decyzja Nr 15
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 5 listopada 2001 roku

w sprawie: ekwiwalentu pieni??nego za pranie i konserwacj? odzie?y roboczej.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65, póz. 385) z pó?n. zm., stosownie do art. 2379 §3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (jednolity tekst Dz. U. z 16 lutego 1998 r. Nr 21, póz. 94 ) stanowi si? co nast?puje:
§1
Kierownik jednostki organizacyjnej, jako pracodawca, jest obowi?zany zapewni? pranie, konserwacj?, odpylanie i odka?anie stosowanych przez pracowników ?rodków ochrony indywidualnej, odzie?y i obuwia roboczego.
§2
Niedopuszczalne jest powierzanie pracownikom prania, konserwacji i odka?ania ?rodków ochrony indywidualnej oraz odzie?y roboczej u?ywanych w laboratorium, w którym prowadzone s?:
1) badania chemiczne;
2) badania biologiczne;
3) badania serologiczne;
4) badania bakteriologiczne;
5) badania wirusologiczne;
6) badania mikologiczne;
7) badania parazytologiczne;
8) badania hematologiczne;
9) badania w nara?eniu  na promieniowanie jonizuj?ce.

§3
1. Je?eli pracodawca nie mo?e zapewni? prania odzie?y roboczej (z wy??czeniem § 2) czynno?ci te mog? by? wykonywane przez pracownika za jego zgod?.
2. Za czynno?ci o których by?a mowa w  ust. l  pracownikowi  przys?uguje ekwiwalent pieni??ny.
§4
Ustala si? miesi?czny ekwiwalent za pranie odzie?y w wysoko?ci:
1) 8,00 z? -pracownikom zatrudnionym przy pracach bardzo brudnych jak: palacz i pomocnik palacza wykonuj?cy niezautomatyzowane prace przy obs?udze kot?ów parowych i wodnych,    ?adowacz, pracownik oczyszczalni ?cieków, mechanik samochodowy, malarz, murarz, szklarz, dekarz, spawacz, obs?uga zwierz?t itp.
2) 7,00 z? - pracownikom zatrudnionym przy pracach  ?rednio brudnych jak: stolarz r?czny i maszynowy, cie?la, tapicer, monter,  ogrodnik, kierowca, magazynier itp.
3) 6,50 z? - pracownikom zatrudnionym przy nadzorze pracowników wymienionych  w  punktach   l i 2, pracownikom technicznym, laborantom, konserwatorom sieci telefonicznej i radiowej, bibliotekarzom, nauczycielom akademickim,  doktorantom   studiów dziennych itp.

§5
1) Ekwiwalent pieni??ny wyp?acany jest po stwierdzeniu przez kierownika jednostki organizacyjnej wykonanych zada? uprawniaj?cych do wyp?aty ekwiwalentu, z podaniem ?ród?a finansowania.
2) Wnioski o wyp?at? ekwiwalentu, sporz?dzone w trzech egzemplarzach, po uprzednim   wpisaniu do ewidencji przez  Dzia?  BHP,   kierowa?  nale?y do Sekcji Cenzury i Kas.
3) Wyp?ata przys?uguj?cego pracownikowi ekwiwalentu nast?puje raz w roku najpó?niej do dnia 29 grudnia.

§ 6
Wyp?ata ekwiwalentu nie dotyczy pracowników:
1) sporadycznie sprz?taj?cych swoje pomieszczenia pracy,
2) oddaj?cych odzie? do pralni,
3) u?ywaj?cych w?asnej odzie?y.
§7
Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podpisania z moc? od  l stycznia 2001 roku.

Rektor prof. dr hab. J. Górecki
 

Decyzja Nr 16
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 30 listopada 2001 roku

w sprawie: powo?ania Rady Konsultacyjnej organu doradczego Pe?nomocnika do  Spraw  Osób  Niepe?nosprawnych  Studentów.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65, póz. 385 z pó?n. zm.), stanowi si?, co nast?puje:

§1
1. Powo?uj? Rad? Konsultacyjn? jako organ doradczy Pe?nomocnika do Spraw
Niepe?nosprawnych Studentów zwan? dalej „Rad?" w sk?adzie:
1) Dr hab. Czes?aw Kosakowski, prof. UWM - przewodnicz?cy
2) Dr Andrzej Mo?dzierz
3) Dr Lech Krajewski
4) Dr Marzena Zaorska
5) Magdalena Salomon
6) Maciej Pantak
7) Mgr Sylwia Nosarzewska - sekretarz

2. W sk?ad Rady ponadto wchodzi dwóch przedstawicieli Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych   Oddzia?   Warmi?sko-Mazurski Olsztyn.
3. W spotkaniach Rady mog? bra? udzia? rzeczoznawcy i specjali?ci w okre?lonych zagadnieniach.

§2
Zadaniem Rady jest inicjowanie i wspieranie dzia?a? Pe?nomocnika do Spraw Niepe?nosprawnych Studentów w zakresie w??czenia osób niepe?nosprawnych do spo?eczno?ci uniwersyteckiej.

§3
1. Rada zbiera si? na posiedzeniach nie rzadziej ni? raz w miesi?cu.
2. Obs?ug? administracyjn? Rady zapewnia Dziekanat Wydzia?u Pedagogiki i Wychowania Artystycznego.
3. Cz?onkowie Rady dzia?aj? spo?ecznie.
§4
Rada opracowuje Regulamin i przedstawia do zatwierdzenia Prorektorowi ds. studenckich.
§5
Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor prof. dr hab. J. Górecki


Ta strona by?a odwiedzana 3350 razy (w tym z UWM 347 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2005-01-07
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr Daniel ?ukowski

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa